مدیرعامل خانه سینما چقدر به وظایفش عمل میکند؟!

Bani Film - - سینمـا -

مدیرعامل خانه سینما با توجه به وظایفی که در اساسنامه خانه سینما به آن اشاره شده است تنها یک مدیر اجرایی است اما چقدر این مدیر اجرایی به مشکالت صنوف توجه دارد؟

به گزارش فارس، منوچهر شاهسواری مدیرعاملی خانه سینما بعد از حضور در خانه سینما قید کار تولید را زده و این مهم را بارها عنوان کرده است اما چقدر در موقعیت مدیرعاملی خانه سینما به مشکالت و معضالت صنف توجه داشته است. شاهسواری در این مدت که این سمت را عهده دار شده است بیش از دیگر سینماگران در شوراهای مختلف حضور به هم رسانده و رئیس سازمان سینمایی با ارائه ۲ حکم یکی برای حضور در هیأت امنای مدرسه ملی سینما و دیگری برای حضور در هیأت امنای موسسه رسانه های تصویری کار و فعالیت او را در این دو حوزه چند برابر کرده است. اما مدیرعامل خانه سینما چقدر به وظایف خود در خانه سینما واقف است و به آن عمل می کند. با نگاهی به وظایف و اختیارات مدیرعامل در اساسنامه خانه سینما شاهد این مهم هستیم که مدیرعامل خانه سینما بدون تصویب هیات مدیره هیچ اختیاری ندارد و به درستی تنها یک مدیر اجرایی است. شاهسواری در میان اعضای هیات مدیره خانه سینما هم نیست و هیچ رایی در هیات مدیره ندارد، اما به تازگی نامهای به امضاء خود به شورای پروانه ساخت ارایه داده است و خود را به عنوان نماینده شورایعالی تهیهکنندگان برای حضور در شورای پروانه ساخت معرفی کرد. این مورد خاص برای اهالی رسانه برمال شد، اما چقدر از این نوع کارها تا کنون صورت گرفته که رسانه و اهالی صنف از آن بی خبر هستند! مدیرعامل خانه سینما با توجه به اساسنامه هیچ اختیاری از خود ندارد و همه موارد باید با تصویب هیات مدیره انجام شود اما چقدر در این حوزه تخلف صورت گرفته است!

فعالیتهای متعدد شاهسواری به غیر از مدیرعاملی خانه سینماکه کارنامه چندانی در تهیهکنندگی سینما ندارد، پیش از حضور در قامت مدیرعاملی خانه سینما این تعداد سمت نداشته و این سوال در ذهن هر مخاطبی ایجاد میشود که مدیرعامل خانه سینما با توجه به این مهم که باید یک مدیر اجرایی باشد، چگونه با این همه مشکالتی که در خانه سینما وجود دارد امکان حضور در جلسات متعدد را دارد. او چگونه میتواند به این مسئولیتها رسیدگی کند و فرصت اندیشیدن و برطرف کردن مشکالت صنوف خانه سینما را در کنار دیگر کارها برای خود فراهم آورد هر قدر هم فرد توانمندی باشد باز هم برای رفع مشکالت و حضور در جلسات باید فرصتی داشته باشد! به نظر میرسد مدیرعاملی خانه سینما تنها یک فرصت برای حضور در شوراها و جلسات متعدد است و در واقع مدیرعامل خانه سینما با توجه به تعدد جلسات امکان فعالیت اجرایی در خانه سینما را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.