سومین نشست شورای «سینمای اجتماعی» برگزار شد سومین نشست شورای «سینمای اجتماعی» با حضور اعضای این شورا در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

Bani Film - - سینمـا -

به گزارش رسیده، در ابتدای این نشست موضوعاتی که از مهمترین آنها میتوان به «امکان سنجی اصالح امر اجتماعی به کمک سینمای اجتماعی»، «ایجاد تعامل و گفتوگو میان صاحب نظران امور اجتماعی و نقشآفرینان عرصه سینمای اجتماعی» و «بررسی و تحلیل تفاوت نسلی در نگرشهای اجتماعی و دغدغههای سینماگران در حوزه سینمای اجتماعی» اشاره کرد.

در ادامه نشست نیز موضوعاتی چون: «ضرورت ارائه خدمات مشاورهای تخصصی فیلمنامه»، «تلفیق دیدگاههای فرهنگی، اجتماعی و کارشناسی با با دیدگاههای دراماتیک و تخصصی فیلمنامه»، «بررسی اولویتهای اجتماعی، اهمیت هر موضوع و بحثهای متعارض»، «ارایه راهکار در پیوند مؤثر سینما و مباحث نظری و جامعه شناسی»، «پرداختن به موضوعاتی که در سینمای اجتماعی مورد غفلت واقع شدهاند»، «ضرورت پرداختن به مسایل اجتماعی مهمی از جمله مهاجرت و حاشیه نشینی»، «تبدیل دغدغههای فیلمسازان و فیلمنامه نویسان مستعد به حامل اندیشه» مطرح شد. همچنین در سومین نشست «ضرورت آگاهی از اتفاقاتی که در زیر پوست شهرها میگذرد»، «قرار گرفتن طرح جامع سینما و اهداف آن در دستور کار این نشست ها»، «آشنایی سیاست گذاران و مدیران ذیربط و فیلم سازان با مشکالت و معضالت اجتماعی»، «شناسایی سوژههایی که برای افقهای آتی در حوزه سینما اجتماعی بسیار ضروری و مفید خواهد بود» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.