«تماشاچی» در دو جشنواره بینالمللی انیمیشن کوتاه «تماشاچی» به کارگردانی شیدا کاشی در دو جشنواره بینالمللی به نمایش درخواهد آمد.

Bani Film - - سینمـا -

به گزارش رسیده، به نقل از فیدان وبسایت تخصصی فیلم کوتاه، انیمیشن کوتاه «تماشاچی» در بخش نهایی جشنواره فیلم اوراسیا در کشور روسیه و بخش مسابقه چهاردهمین دوره جشنواره فیلم ‪Up and coming‬ که از تاریخ 3۲ تا 6۲ نوامبر برابر با ۲ تا ۵ آذر در شهر هانوفر آلمان برگزار خواهد شد، رقابت میکند. این انیمیشن کوتاه ماجرای مردی مسن است که نسبت به انقالبﯽ مردمﯽ که در کشورش در حال اتفاﻕ افتادن است، بﯽتفاوت است. وقتﯽ به گذشته او بر مﯽگردیم مﯽبینیم که در جوانﯽ در انقالب دیگری فردی فعال و سیاسﯽ بوده است. رسیدن او و چرایﯽ و چگونگﯽ این رسیدن از کنشگری به تماشاچﯽ بودن داستان «تماشاچی» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.