مرغ همسایه غازتره...!

Bani Film - - سینمـا -

تا حاال دقت کردید مرغ همسایه تو مملکت عزیز ما چقدر از همه جا غازتره؟ مثال در این حد که حتی وقتی فاش می شه که یه تهیه کننده اجنبی تو بالد کفر و معصیت، در قبال ارائه نقش به بازیگران همون بالد کفر و معصیت، پیشنهاد بی شرمانه می داده ، همه اصحاب رسانه از مجازی تا غیر مجازی به صف می شن تا این رسوایی رو هرچه درشت تر تیتر کنن. اما کافیه در وطن عزیز خودمون یه نفر جرات به خرج بده و یا در واقع وصیتنامه حرفه ایش رو بنویسه و خدای نکرده از مافیای سینما و یا تلویزیون- و در کمال تاسف این روزها تاتر- حرفی بزنه... اصال از قدیم هم گفتن که یه سوزن به خودت بزن و یه جوالدوز به تهیه کننده کافر فاسد هالیوودی، پس چرا باید در مرکز فسق و فجور کارزاری با هشتگ من نیز تشکیل بشه و ستاره های مرد و زن مثل رابرت دنیرو و تام هنکس ...و که خودشون هم مستقیما درگیر چنین موقعیتی نبودن - البته خودشون مدعی ان که درگیر نبودن وگرنه که تو بالد کفر همه جور معصیتی مجازه!- تمام قد از قربانیان این ماجرا دفاع کنن و اون تهیه کننده فاسد رو اخراج و محکوم و معدوم کنن، اما این جا همه انگشت های اتهام به سمت اون افشاکننده نامحرم و کارنابلد و بیکار نشونه می ره؟

برای اینکه به کسی برنخوره، خودمو مثال می زنم که چند وقت پیش مهمان برنامه «فرمول یک» بودم .موضوع برنامه هم تحلیل و بررسی دالیلی بود که باعث شدن من که در دهه 80 بازیگر پرکاری بودم در

چند سال اخیر ، به اصطالح اهل فن فید بشم. باری ، به هرجهت مجری محترم یکی دوجا دل به دریا زد و سعی کرد یه گریزی به سمت خطوط قرمز - مثل تقسیم نقش در مهمانی ها و داشتن روابط هوشمندانه و مفید و قس علی هذا...- بزنه ولی من چون تصمیم نداشته و ندارم که از مرحله فید شدن به غیب شدن نزول کنم، فورا به شیوه معمول و مرسوم وطنی، تکنیک الپوشانی و زدن به کوچه علی چپ رو پیش گرفتم و خداروشکر غائله به خیر گذشت... اتفاقا یکی از تهیه کننده های محترم و موجه هم بعد از برنامه بهم گفت که چه کار خوبی کردی که وارد حاشیه نشدی وگرنه کلی آدم بهشون برمی خورد که نکنه منظورت اینه که اگه ما بیکار نیستیم، البد مهمانی می دیم و...؟ و من بازم خدارو شکر کردم که تو بالد کفر نیستم وگرنه ممکن بود بی آبرویی کنم و با حاشیه سازی یه موجی راه بندازم که همه دنبال من راه بیفتن و کارزار تبلیغاتی و هشتگ بسازن تا برای همه جا بیفته اونی که باید بیکار بمونه من نیستم،بلکه مافیای نابکاره که البته هویت و ماهیتش و اصال موجودیتش هنوز به احدی از دست اندرکاران جامعه هنری ما اثبات نشده ! نه واقعا چه کاریه؟ اگرم زبونم الل مافیایی درکار باشه، باالخره اون دنیا که رسوا میشه...!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.