در ايران به حقوق معنوی تولیدکننده احترام نمی گذاريم

Bani Film - - تلویزیون -

حامد عنقا در گفت و گو با باني فیلم درباره شکل گیري سایت هاي دانلود غیرقانوني فیلم ها و سریال ها و گسترش این فضاها عنوان کرد: زماني که تقاضا وجود داشته باشد، طبیعي است که عرضه هم به وجود مي آید، وقتي که شما عرضه را از طریق رسمي و قانوني در بازار نگذارید، این اتفاق رخ مي دهد که افراد براي رفع خواسته شان از طریق غیرقانوني اقدام به دانلود و مراجعه به فضا هایي مي کند که آثاري مورد نیاز وي را ارائه مي دهند. به هر حال نفوذ شبکه هاي اجتماعي در زندگي ما آن قدر زیاد شده، که هر کسي که جویاي هر رخدادي باشد، به راحتي در جریان آن قرار مي گیرد. به عنوان مثال شما مي دانید که در هر زماني چه فیلمي روي پرده است و دوست دارید که آن را ببینید، به همین دلیل این نیاز وجود دارد.

وي ادامه داد: درباره سایت هایي که هستند و چندي پیش خبر بسته شدن یکي از آن ها منتشر شد هم باید گفت که همه این سایت ها از سرور هاي داخلي استفاده مي کنند و سرویس دهندگانشان هم ایراني اند، در این بین هزینه ترافیک و دیگر اتفاقات در این تبادل به گونه اي حساب مي شود. اما این که غیرقانوني اند، بحثي است که همیشه وجود داشته و دارد و نهایت برخورد با آنها به یک فیلتر ساده برمي گردد. با این وجود هنوز که هنوز است،01 سایت دیگر همزمان فعالیت مي کنند. در سوي دیگر ما باید بپذیریم که کشوري هستیم که به حقوق معنوي و کپي رایت ...و احترام نمي گذاریم.

در این شرایط طبیعتا از فروشگاه هاي اصلي این بازار بي بهره هستیم. یعني وقتي شما به مراکزي مثل نت فیلیکس، آمازون و ... دسترسي ندارید، پس از تایني موویز و دیگر سایت هایي که به شکل غیر قانوني فیلم ها را براي دانلود مي گذارند، استفاده مي کنید. از همین رو اگر حق کپي رایت که همیشه صحبت آن هست جدي گرفته شود و مخاطبان به سایت هاي معتبر و عرضه کننده هاي قانوني به راحتي دسترسي و آشنایي داشته باشند، آن وقت مي توان انتظار داشت که این دست فضاهاي پر حرف و حدیث جمع شوند.

عنقا همچنین درباره فعالیت تلویزیون هاي اینترنتي و فضاهایي که مدتي است با پرداخت حق مولف، فیلم ها را به شکل قانوني براي دانلود مي گذارند، گفت: این که در آپي تي وي ها و VOD هایي که وجود دارد، براي فیلم هاي خارجي تا چه اندازه حق مولف را پرداخت مي کنند، مسئله اي است که من مي دانم این کار را نمي کنند، اما حداقل این است که مجوزي را از ارشاد دارند و در مورد فیلم ها و سریال هاي داخلي نیز مسئله حق مولف تا حدي وجود دارد. همچنین در سوي دیگر ماجرا درمورد میزان شناخت مردم، باید گفت که از عمر این سایت ها و شبکه ها یکي دو سال بیشتر نمي گذرد، به همین جهت طبیعتا طول مي کشد تا مردم کامل با آن ها آشنا شوند، اما به نظرم اگر در این حوزه درست عمل شود، آن وقت مي توان گفت که زمینه هاي پیشروي درست در این فضا در حال فراهم شدن است و در صورت ادامه این روند، آن گاه شبکه های تاسیس شده موجود می توانند موجب حل شدن بحث وجود سایته های غیرقانونی شود.

وی همچنین در خصوص لزوم وجود تبلیغات و اطالع رسانی درباره مراجع قانونی دانلود یادآور شد: به هر حال فضاهایی که برای ارائه فیلم وجود دارند، مثل یک بازار خرید و فروش است، یعنی کسی به شما محتوا می فروشد و شماهم به عنوان بیننده آن را خریداری می کنید. در این میان طبیعتا هر بازاری برای معرفی خودش به تبلیغات نیاز دارد و این اتفاق کم کم در حال وقوع است، همانطور که روی برخی بیلبوردهایی که در سطح شهر هستند، تبلیغ برخی از این سایت ها و فضا ها را می بینید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.