دو انتصاب در وزارت ارشاد

Bani Film - - سینمـا -

سیدعباس صالحی در حکمی، حسین انتظامی را به عنوان دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب کرد.او پیش از این معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود. وزیر ارشاد همچنین در حکمی، محمد سلطانی فر را به عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.