انیمیشن هایي موفقند كه با فرهنگ بومي مردم سازگارند

سید علیرضا گلپايگاني:

Bani Film - - سینمـا -

سید علیرضا گلپایگاني انیماتور و عضو هیأت انتخاب و داوري جشنواره هاي انیمیشن در پاسخ به اینکه آیا ساخت انیمیشن در ایران با توجه به شرایط موجود توجیه اقتصادي دارد یا نه، به باني فیلم گفت: با یک جست و جوي ساده در اینترنت متوجه مي شویم که انیمیشن در دنیا جایگاه خوبي دارد، اما به یکباره به این مرحله نرسیده و مراحلي را طي کردند و به این جایگاه رسیدند که جزو سه فیلم پر فروش سال باشند. همیشه بین ٥ فیلم برتر دنیا، یک یا دو فیلم انیمیشن قرار دارند و طبیعي است که این مسیر را به صورت پلکاني طي کرده اند.

گلپایگاني ادامه داد: در سینماي دنیا انیمیشن جایگاه ویژه اي دارد و در زمان هاي گذشته بزرگساالن انیمیشن نمي دیدند، اما به تدریج با تغییر ذائقه، سانس هاي پربیننده را اشغال مي کنند؛ یعني ساعت ۰۱ شب بچه ها به سینما نمي روند، اما انیمیشن مخاطب خود را دارد.

وي در خصوص پرخرج بودن صنعت انیمیشن توضیح داد: هزینه بري و زمان بري شامل فیلم هاي زنده هم مي شود، اما نباید به این دلیل مخاطب را محروم کنیم و اجازه ندهیم این صنعت نوپا فراموش شود. مشاغل انیمیشن در جامعه سینمایي محدود است و چندان به آن توجه ندارند و این دیدگاه غیر منصفانه اي است؛ چون در این کار تمام عوامل سینمایي از جمله صداپیشگان، تدوینگران و حتي بازیگران حضور دارند. امسال هم در جشنواره فجر فیلم هاي انیمیشن همراه با فیلم هاي زنده داوري مي شوند و نباید مخاطبان عام را از این هنر محروم کنیم. انیمیشن ها مخاطب عام دارند و مي توانند مخاطبان کاملي را به سینما بیاورند و هم صاحبان سینما استقبال مي کنند و هم اینکه این صنعت در ایران فراموش نمي شود و رشد مي کند.

گلپایگاني در پاسخ به این پرسش که با توجه به پولساز بودن صنعت انیمیشن در دنیا چه کاري باید انجام دهیم که انیمیشن هاي ایراني نیز عناصر جذب را داشته باشند و بتوانند مخاطب را جذب کنند، عنوان کرد: این قیاس مع الفارق است و حتي فیلم هاي زنده ما همچنان با فیلم هاي جهاني فاصله دارند، اما یک ویژگي دارند و آن اینکه فیلم هایي که فروش مي کنند، با شرایط زمانه خودشان همراهند؛ یعني شوخي ها و مضامین آن به فرهنگ مردم نزدیک است. اگر انیمیشن بلند ما بخواهد جایگاهي به دست بیاورد، به جاي تقلید از نمونه هاي خارجي مشابه، بهتر است روي مضامیني کار کند که براي مردم جالب است.

این کارشناس انیمیشن ادامه داد: ما این تجربه موفق را در فیلم هاي عروسکي خود مثل «کاله قرمزي» داشتیم؛ چون با مضامین روز سر و کار داشت؛ البته «کاله قرمزي» هم سال ها طول کشید تا به این جایگاه رسید. بهترین روش براي فروش انیمیشن این است که به جاي شبیه کردن خود به فیلم هاي خارجي بهتر است با مضامین و مخاطب داخلي کار کنیم. مي توانیم به جاي رقابت با خارجي ها ژانر جدیدي به وجود بیاوریم و آن ایراني بودن است و این براي مخاطب خودمان جالب است و مي تواند شوخي هاي آن را درک کند. بنابراین، راز موفقیت در انیمیشن، ایراني بودن است. دوبلورهاي ما شخصیت هاي خارجي را همراه با لهجه هاي خاص ایران دوبله مي کنند و این براي مخاطب ما همیشه جالب و شیرین است.

وي در پاسخ به اینکه دولت چطور مي تواند به فیلمسازان انیمیشن کمک کند و باید وارد چه حوزه اي شود، گفت: به صراحت مي گویم که دولت نباید به انیمیشن پول تزریق کند، چون معموال آدم هاي نزدیکتر یا زرنگ تر این پول را به دست مي آورند. معتقدم دولت باید قوانیني را تصویب کند که اگر انیمیشن ها بخواهند وارد بازار انیمیشن شوند، معافیت مالیاتي بگیرند و قوانیني براي اکران وضع شود و بتوانند براي مدتي از سالن هایي خاص استفاده کنند. اگر وامي هم داده مي شود، حتما باید شرط فروش داشته باشند.

گلپایگاني با اشاره به اینکه ساالنه چندین فیلم سینمایي انیمیشن تولید مي شود، بیان کرد: شاید بیش از ۰٢ فیلم سینمایي تولید مي شود که هیچکدام اکران نمي شود؛ چون اغلب با بودجه هاي دولتي ساخته مي شود و سازمان هاي خاص این فیلم ها را تولید مي کنند و نمي دانم از کجا سر در مي آورند. عنوان این فیلم ها سینمایي است، اما هیچکدام از مولفه هاي جذب مخاطب را ندارند. معتقدم وام هایي قابل برگشت را به شرطي که فیلم ها فروش داشته باشند، اعطا کنند. وام هاي بالعوض انیمیشن را نابود مي کنند؛ چون باعث مي شود هر آدمي وارد انیمیشن شود و این فسادآفرین است.

وي در پایان گفت: اگر دولت بخواهد از انیمیشن حمایت کند، باید موسسات ساخت انیمیشن را در اولویت قرار دهد، چون انیمیشن یک کار فردي نیست و یک فیلم سینمایي انیمیشن بین پنج تا ده برابر فیلم زنده به نیرو احتیاج دارد. اگر انیمیشني معمولي باشد و نتواند رقابت کند، به آن در اصطالح فقیر مي گویند؛ یعني انیمیشني که با نفرات کم تولید مي شود. سینماي انیمیشن با ٥ نفر درست نمي شود و دولت باید به موسسات ساخت انیمیشن بودجه بدهد و قوانین معافیت مالیاتي را براي آن ها وضع کند.

راز موفقیت در انیمیشن، ایراني بودن است. دوبلورهاي ما شخصیت هاي خارجي را همراه با لهجه هاي خاص ایران دوبله مي كنند و این براي مخاطب ما همیشه جالب و شیرین است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.