مرد دویست ساله

Bani Film - - سینمـا -

نویسندگان: آیــزاک آسیموف، رابرت سیلوربرگ

کارگردان: کریــــس کلمبوس

محصول: 1999 پورشیا (امبــــــت دیویتس): اندرو اصال هیچ دوستی داری؟

اندرو مارتین (رابین ویلیامز): نه (با اشاره به سگش) فقط ووفی که خیلی شیرینه، ولی مهارتی تو صحبت کردن نداره! پورشیا: خب! حاال کسی می خوای که باهاش حرف بزنی؟ اندرو: با کی؟ پورشیا: حتی اگه اون شخص ازت خوشش نیاد؟ اندرو: می دونم که نمی تونی همه چیو با هم داشته باشی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.