پیشنهاد نامگذاری جایزه به نام نادری و تقوایی

Bani Film - - سینمـا -

غالمرضا رمضانی که جایزه بزرگداشت امیر نادری را به نمایندگی از این فیلمساز در اختتامیه جشنواره فیلم «اروند» دریافت کرد، گفت:امیدوارم در جشنوارههای آتی اروند، جوایز ویژهای به نام امیر نادری و ناصر تقوایی (فیلمسازان آبادانی) تدارک دیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.