دو پديده در فجر امسال؛ حداقل

یکی از اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر به بانی فیلم گفت:

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم- گروه سینمای ایران:در شرایطی که برخی رسانه ها از خال پدیده های خبرساز و مهم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر صحبت می کنند،یک عضو هیات انتخاب این رویداد سینمایی نظر دیگری دارد.

مجید رضا باال عضو هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر 36 درباره پاسخ به اینکه نظرش درباره فیلم هایي که تاکنون دیده، چیست و اینکه چقدر جذاب بوده اند و آیا امسال پدیده اي داریم یا نه، به باني فیلم گفت: هنوز سه یا چهار فیلم را ندیده ام. بعضي از فیلم ها نرسیده و در جدولي که پیش رویم قرار گرفته،هنوز خط نزدمشان.با این حساب به طور دقیق نمي توانم بگویم، اما فکر مي کنم حدود ۵6 یا 66 فیلم را تا به حال دیده ایم. اآلن در مرحله بازبیني فیلم ها هستیم و فیلم هاي مستند هم هستند که باید از میان آن ها دو یا سه فیلم انتخاب کنیم. تا جایي که همه مطلعند امسال جشنواره یک بخش بیشتر ندارد.

رضا باال با اشاره به سخت بودن کار هیأت انتخاب عنوان کرد: مثل همیشه تعدادي فیلم فوق العاده هستند که همه روي انتخاب آن متفق القول اند و تعدادي هم نزدیک هم هستند که این مسئله انتخاب را سخت مي کند. احتمال دارد بعضي که دلبسته این انتخاب ها هستند، اگر انتخاب نشوند، ناراحت شوند. در هر حال باید بپذیریم هیچکس نمي خواهد فیلم ضعیف بسازد و بعضي فیلم ها خوب و بعضي فیلم ها بهتر مي شود.

وي درخصوص اینکه چه نظري درباره فیلم هایي که دیده است، دارد، گفت: به طور شخصي فیلم هاي خوب زیادی دیدم و به نظرم حداقل یک یا دو فیلم پدیده و دو فیلم خوب و دیدني داریم و سازندگانشان جزو فیلمسازاني هستند که قبال یک یا دو فیلم ساختند اما این کارشان متفاوت تر است.

او درباره شایعات و حاشیه های منتشر شده در فضاي مجازي راجع به نظرات اعضای هیات انتخاب نیز گفت:هیچ جمع بندي ای نداشتیم و نظرات قطعي نیست. بعضي از کارگردانان شناخته شده هستند و فیلم خوبي دارند، با اطمینان مي توانیم بگوییم که خواهند بود، اما جمع بندي رسمي نداشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.