سیروس الوند درباره ناصر تقوایی

Bani Film - - سینمـا -

دو عنصر مهـــــم در سینمای تقوایـــی وجود دارد که عبارتند از ادبیات و عکس که عنصر اولیه تصویر است. از تقوایی آموختم که قصه کوتـــاه نسبت به داستان بلند، سینماییتر اســــــت و فیلمساز بهتر میتواند بر اساس خط قصه دنیای خود را ساخته و فیلم بسازد. موفقیت تقوایی در ساخت داستان بلند «دایی جان ناپلئون» نیز به هوشمندی او باز میگردد که آنرا به سریال تبدیل کرد که مدیوم مناسبی برای رمان به شمار میرود. ضمن اینکه تقوایی خود دست بلندی در قصهنویسی دارد.تقوایی مهندس سینماست. او از نوجوانی در استودیوهای فیلمسازی همپای کارگران زحمت کشیده و با عالقه سینما را تجربه کرده است. یکی از دیگر از ویژگیهای آثار تقوایی، جغرافیای تصویر شده و نگاه مردمشناسانه اوست. در فیلم «نفرین» شاید بیش از چهار نفر دیالوگ نگویند، اما شما بهخوبی با منطقهای که برایتان غریبه است آشنا میشوید و آداب و رسوم آنها را درک میکنید. در «ناخدا خورشید» ضمن تماشای فیلمی جذاب، به آن روزگار و مردمش اشراف پیدا میکنید. در عین حال او هیجانزده و اسیر حادثه نمیشود و پشت حوادث تصویر شده، زندگی و آدمها را میبیند. میزانسنهای هیچ فیلمسازی به اندازه میزانسنهای آثار تقوایی اعتبار ندارد و اوج آن را هم در «دایی جان ناپلئون» میبینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.