پوالنسکی در توضیح فیلم جدیدش

Bani Film - - سینمـا -

تا به حال، فیلمــــی نساخته بودم که درباره دو زن باشد. منظــورم صرفا حضور دو زن سر صحنه فیلمبــــرداری نیست، بلکه به تصویــر کشیدن کشمکشی است که بینشان در جریان است. تمام فیلمهایم درباره کشمکش میان مردها یا میان مردها و یک زن بوده. اما فیلمی درباره دو زن قبال در کارنامهام نبوده. در نتیجه، این ( فیلم «بر اساس یک داستان واقعی») یکی از مواردی بود که داستان را برایم حسابی جذاب کرد ... میدانید کشمکش بین مردها معموال صریحتر و واضحتر است اما در مورد زنها چنین مسئلهای پنهان است. آنها عموما به مراتب دغلبازتر از مردها هستند! در داستان این فیلم، رویارویی واقعی خیلی دیر اتفاق میافتد. اما اگر ماجرا درباره دو مرد بود از همان ابتدای رابطه، همه چیز برمال میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.