«سايه بان» تلنگری به روزمرگی های ما

نگاهی به سریال شبکه دو

Bani Film - - تلویزیون -

گروه تلويزيون - زينب علیپور: پرداختن به معضالت و مشكالت كارگردان و بحث رفاقت ها و جوانمردی ها موضوع اصلی مجموعه «سايه بان» را شكل می دهد. مجموعه ای به كارگردانی و تهيه كنندگی برادران محمودی كه پيش از اين تجربه ساخت و توليد مجموعه تلويزيونی جدی و خانوادگی بدين شكل آن هم 50 قسمتی را نداشتند كه البته شروع خوبی برای آنان در اين زمينه محسوب می شود.

به تصوير كشيدن دردها و روزمرگی های دو جوان به نام سعيد و سهراب كه تمام تالش خود را برای بقای خانواده و زندگی می كنند، در كنار مسووليت هايی كه بر گردن خود دارند، باعث شده تا شخصيت های اين مجموعه برای مخاطبان باورپذير باشد و هر بيننده ای با ديدن اين سريال با كاراكترهايش همذات پنداری كند.

گرچه در فيلم «چند متر مكعب عشق» نيز نگاه اين دو برادر به مشكالت مردمی بود كه كامال زندگی معمولی دارند و جنس آدم هايش شبيه به آدم های جامعه خودمان است. همين نگاه واقع بينانه باعث شده تا اثری كه می سازند، با حال و هوای جامعه نزديک باشد و همين قرابت باعث جذب مخاطبان اين سريال شود.

سعيد نمونه يكی از جوانانی است كه در در اين جامعه زندگی می كنند و به هر دری می زنند تا بتوانند از پس مخارج خود و خانواده شان بربيايند. از طرفی غرور و مردانگی سعيد اين اجازه را به او نمی دهد كه مقابل برادر همسرش سر خم كند.

سهراب نيز نمونه يک جوان سر به راه و بچه خلف خانواده است كه با وجود مشكالتی كه پيش رو دارد، تمام پس اندازش را پای رفاقتش با سعيد می گذارد. آن هم در شرايطی كه خواهرش در شرف ازدواج است و دختر جوانی چشم انتظار او تا بتواند شرايط زندگی با او را فراهم كند.

مشكالت كارگاه و ورشكستگی صاحب كارگاه نيز در اين ميان مزيد برعلت می شود. همين اميدی كه در دل و نگاه سهراب وجود دارد و موج می زند، می تواند الگوی خوبی برای عده ای از جوانان باشد كه در هنگام قرار گرفتن در چنين شرايطی همه چيز را نابود شده می بينند و سرخورده و نا اميد می شوند.

يكی از نكات مثبت اين سريال همين اميدواری و توكل سهراب به رحمت خدا و اعتماد به تالش و توانايی خودش است. ضمن اينكه خانواده دوستی يكی از مهمترين مقوله هايی است كه به دليل برخی مسائل در خانواده ها كمرنگ شده است و اين سريال تلنگری به آنان است. نگرانی و مسووليت پذيری سهراب در قبال مادر و خواهر و برادرش و حتی دوستش سعيد يكی از ارزش های فراموش شده ای است كه كمتر در سريال ها شاهد هستيم. بابک برادر كوچكتر هم با توجه به سن و سالی كه دارد و آرزوهايی كه در سر می پروراند، در مقابل وسوسه هايی كه پيرامون وی وجود دارد توانسته مقاومت كند و او نيز به فكر فراهم كردن آسايش و رفاه برای مادر و خواهرش باشد؛ اما نه به هر قيمتی.

حتی كاراكتر ناصر با بازی كامران تفتی كه يكی از كاراكترهای خاكستری اين داستان به حساب می آيد هم به قدری دلبسته و نگران آينده خواهرش است كه برای رفاه و آسايش او دست به هر كاری می زند.

رفاقت، وفاداری، عشق، اميدواری، خانواده دوستی، توكل و بسياری از اين مفاهيم ارزشی در اين سريال نمود پيدا كرده اند تا برخی مسائل و نكات فراموش شده را به ما يادآوری كنند. به ما كه درگير روزمرگی های زندگی شده ايم و فضای مجازی هم مزيد برعلت شده است و كمتر به اين مسائل آگاهانه و گاهی هم نا آگاهانه اهميت می دهيم.

در كنار فيلمنامه و داستانی كه در اين سريال روايت می شود، انتخاب بازيگران نيز به درستی انجام شده است كه يكی از ويژگی های مثبت برادران محمودی در اين كار است. چيدمانی از بازيگران جوان و چهره های بعضا نا آشنا اما با استعداد از جمله مجتبی پيرزاده در كنار پيشكسوتان اين عرصه چون امين تارخ و بهزاد فراهانی سر و شكل خوبی به داستان داده است. بازيگران سر جای خود قرار گرفته اند و به خوبی هم توسط كارگردان هدايت شده اند.

صدای محسن چاووشی نيز كه به درستی روی اين سريال نشسته است و نخستين تجربه تيتراژخوانی سريالش را با اين كار تجربه كرد، يكی ديگر از نكات مثبت اين مجموعه است. گرچه پيش از اين تيتراژ يک برنامه تلويزيونی را اجرا كرده بود و در سريال «ديوار به ديوار» نيز بازيگران دابسمش با يكی از آهنگ های وی اجرا كردند، اما «سايه بان» نخستين تجربه تيتراژ خوانی سريال چاووشی است كه بسيار هم صدا و ترانه ای كه خوانده روی سريال نشسته است و تاثيرگذاری آن را افزايش داده است.

در نهايت اينكه با توجه به شرايط اين روزهای تلويزيون و باز هم تاكيد می كنم فاصله ای كه بين مردم و اين رسانه به داليلی افتاده است، «سايه بان» يک اثر خوش ساخت و خانوادگی است كه مخاطب به راحتی توانسته است با آن ارتباط برقرار كرده و شخصيت های داستان را تا پايان همراهی كند. فقط بايد منتظر ماند و ديد كه برادران محمودی چه پايان بندی را برای سريال خود در نظر گرفته اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.