دانیال حکیمي و الهام پاوه نژاد در «عیش و نیستي»

Bani Film - - تلویزیون -

پخش تلهتئاتر چهار قسمتي «عیش و نیستي» به کارگرداني هادي مرزبان آغاز شد.

به گزارش رسیده، برنامه «نمایشخانه» شبکه چهار سیما که به صورت هفتگي پنجشنبه و جمعه، ساعت ۴۲، پخش مي شود، این هفتهنمایشتلویزیوني«عیشونیستي»راتقدیممخاطبانميکند.

«عیش و نیستي» در قالب چهار قسمت ۰۶ دقیقهاي پنج شنبه و جمعه پخش شد و دو قسمت دیگر هم هفته آینده ۴۱ و ۵۱ دي پخش مي شود.

در تلهتئاتر «عیش و نیستي» مسعود فروتن به عنوان کارگردان تلویزیوني با هادي مرزبان همکاري دارد.

این نمایش زندگي نویسنده مشهوري را به تصویر ميکشد که دچار یاس شده و تصمیم به خودکشي ميگیرد.

علي اصغر آزادان تهیهکنندگي این نمایش تلویزیوني را بر عهده داشته است و بازیگراني چون دانیال حکیمي، الهام پاوهنژاد، رضا فیاضي، زهره مجابي، رویا میرعلمي، بهنام تشکر و محمد ابهري در این نمایش تلویزیوني بازي کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.