دلیلي براي اعمال نظر تلویزیون براي فیلم هاي مجوزدار نیست

آنتونيا شرکا:

Bani Film - - سینمـا -

آنتونیا شرکا نویسنده و منتقد در این رابطه که آیا تلویزیون مي تواند این حق را براي خود قائل شود که تصاویر تیزر فیلم و تبلیغات آن را پخش نکند، به باني فیلم گفت: این قصه اي است که اولین بار نیست و فکر مي کنم این موضوع جا افتاده باشد، آنچه که در صداوسیما اتفاق مي افتد با واقعیت همسو نیست. به طور طبیعي این درست نیست، چون اگر فیلمي مجوز گرفته و روي پرده باشد، دلیلي براي اعمال نظر ندارد و نظرش هم مخالف تصمیم وزارت ارشاد باشد. به همین دلیل این خیلي غیرمعقول است.

شرکا در پاسخ به این پرسش که آیا عالقه مردم نسبت به این هنرمندان کمتر مي شود یا نه، عنوان کرد: از جهتي سنت تمایل به فیلم هایي که زیاد سانسور مي شوند یا امکان نمایش پیدا نمي کنند، وجود دارد، اما این یک قاعده مسلم نیست. مي دانیم در خیلي از شهرها صداوسیما اصلي ترین رسانه محسوب مي شود. چه بسا ممکن است عده اي از فیلم هاي روي پرده آگاهي نداشته باشند. این فرصت از هنرمندان و فیلم هایي که تیزرهایشان پخش نمي شود، گرفته مي شود. این قاعده کلي نیست که پخش تصویر هر فیلمي ممنوع شود، ولع براي دیدن بیشتر مي شود؛ ممکن است برخي فیلم ها محروم شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.