بازیگراني كه تلویزیون تحریم مي كند محبوب تر مي شوند

حميدرضا قطبي:

Bani Film - - سینمـا -

حمید رضا قطبي کارگردان فیلم«جامه دران» در خصوص اینکه آیا برخوردهاي سلیقه اي تلویزیون با پخش تیزر هنرمندان درست است یا نه، به باني فیلم گفت: وقتي دو بازیگر در صحنه سینما فعالیت مي کنند؛ یعني مورد خالفي ندارند و در حال فعالیت هستند. وقتي وزارت ارشاد مشکلي با کسي ندارد و شخصي به عنوان عوامل جلو یا پشت دوربین انجام وظیفه مي کند، این کارها معنا نمي دهد. اینجا ملوك الطوایفي است و هرکس هرطور دوست داشته باشد، کار مي کند. مگر ما وزارت خانه نداریم که تصمیم بگیرد و گاهي برخورد سلیقه بعضي نهادها تمام زحمات را از بین مي برد و در حقیقت حاکمیت قانون وجود ندارد.

قطبي یادآوري کرد: معموال اعمال نظر شخصي مي کنند و برخوردها سلیقه اي است. تلویزیون اصال حق ندارد چنین کاري انجام دهد و رسانه ملي، بازتاب دهنده آرا و عقاید عمومي کشور و مردم باشد. هیچ وقت رسانه ملي، ملي نبوده و نظر آحاد ملت را منتشر نکرده است.

قطبي خاطرنشان کرد: با وجود شبکه هاي اجتماعي، امروز همه خبرها را مي دانند، اما متأسفانه سرشان را زیر برف کردند و چیزهایي نشان مي دهند که مربوط به عهد عتیق است. این کارگردان در پاسخ به اینکه آیا این برخورد سلبي تأثیري روي عالیق مردم نسبت به هنرمندان خود دارد یا نه، گفت: هرکاري کنند کسي بدنام شود، خوشنام تر مي شوند و زماني که بگویند فیلمي نباید باشد، بیشتر فروش مي کند!... به نظر مي آید شاید ترفندي باشد؛ چون وقتي به خط قرمزها برخورد مي کند، توجه بیشتري را جلب مي کند. معموال بازیگراني که تلویزیون تحریم مي کند، محبوب تر مي شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.