کانون کارگردانان سينماى ايران از اعضاء پيوسته و وابسته خود دعوت مى نمايد تا در مجمع عمومى عادى کانون (نوبت دوم) شرکت نمايند.

Bani Film - - سینمـا -

دستور جلسه: بازرسان گزارش شورای مركزی و بازرس 18 انتخابات شورای مركزی و زمان: شنبه 7 بهمن ساعت مکان: خیابان بهارجنوبی- خانه سینما- تاالر سیف اله داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.