صدای پای ابتذال در «تاک شو»ها

Bani Film - - صفحه اول -

گروه تلویزیون: همه می دانیم که جذب مخاطب و باال بردن تعداد تماشاگران، از اصلی ترین موضوعاتی است که باید یک رسانه دیداری مانند تلویزیون در نظر داشته باشد.

رسانه دیداری بدون مخاطب محکوم به فناست، همین ویژگی است که می تواند اهمیت تماشاگر را در رتبه بندی جایگاه تلویزیون ترسیم کند.

سیمای ایران یا همان تلویزیون کشورمان، با ایجاد تغییرات زیادی در چارچوب های برنامه سازی خود، تالش مضاعفی را به کار بست تا در شبکه های گوناگونش، میان برنامه سازانش رقابتی برای جذب تماشاگران بیشتر به وجود آورد. تالشی که در یک نگاه بی طرفانه تا حدود زیادی در برخی از شبکه های تلویزیونی موفق و منجر به تولید برنامه های مخاطب محور شد.

بیشترین سهم از این میزان جذب تماشاگر را می شد در میان تولیدات تلویزیون اعم از سریال ها ...و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.