انیمیشن «آلفابت»آماده شد

Bani Film - - سینمـا -

پس از گذشت بیش از دو سال، نسخه نهایی انیمیشن «آلفابت» به کارگردانی کیانوش عابدی، به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تحویل داده شد.پروسه ساخت این انیمیشن 6 دقیقهای از سال 94 آغاز شد و به دلیل تکنیک سهبُعدی که برای ساخت آن در نظر گرفته شده بود و ویژوآل افکتهایی که در این انیمیشن وجود داشت، تولید آن طوالنی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.