انتشار «رازهای جدایی: سینمای اصغر فرهادی»

Bani Film - - سینمـا -

کتاب «رازهای جدایی: سینمای اصغر فرهادی» نوشته سعید عقیقی منتشر شد.این کتاب در فصل ابتدایی در قالب کلیات، راههای تکامل فیلمسازی فرهادی را بررسی میکند و سپس با تاکید بر حرکت ساختار کالسیک بر بستری واقعگرایانه در هفت فیلم سینمایی فرهادی طی هفت فصل، رابطه چندوجهی فرمولهای کالسیک و الگوهای واقعگرایی را میکاود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.