نتیجه شکایت مانی حقیقی از یالثارات

Bani Film - - سینمـا -

جلسه رسیدگی به پرونده نشریه یالثاراتالحسین (ع) صبح دیروز (یکشنبه) در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و به اتهامات عبدالحمید محتشم مدیر مسئول این نشریه با عناوین افترا و نشر مطالب خالف واقع و نشر مطالب خالف عفت عمومی و ایجاد اختالف بین اقشار جامعه با شکایت مانی سالم حقیقی رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات، مدیر مسئول این نشریه را در هر سه اتهام مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.