تکذیب لیست منتشر شده از فیلم های رزرو فجر

Bani Film - - سینمـا -

دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اعالم نام چهار فیلمی که به عنوان رزروی های جشنواره فجر شناخته می شوند را تکذیب کرد.

به گزارش بانی فیلم،اخیرا برخی رسانه ها از چهار فیلم «درخونگاه»، «دایان»، «اولین امضا برای رعنا» و «در وجه حامل» به عنوان آثاری یاد کرده اند که در صورت نرسیدن هریک از فیلم های بخش مسابقه به جشنواره جایگزین آن فیلم می شوند.

ابراهیم داروغه زاده با تکذیب این خبر به بانی فیلم گفت: اسانی فیلمهای رزروی هنوز اعالم نشده و در صورت مشخص شدن خبر آن از سوی دبیرخانه جشنواره در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

یادآور می شود؛ دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اخیرا در آیین قرعهکشی برنامه نمایش فیلمهای فجر 6۳ در سینمای رسانهها گفته بود: امیدوارم صاحبان آثار نسخه نهایی همه فیلمها را طبق آیین نامه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند چرا که در غیر این صورت فیلمهای رزرو جایگزین آنها خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.