مسیر سبز

Bani Film - - سینمـا -

نو یسنـــــــد ه و کارگردان: فرانـــــک دارابونت

محصول:9991 جان کافی (مایکل کالرک دانکن): من خسته ام رییس!خسته از این راه! مثل یه پرستویی که توی بارون باشه! خسته از نداشتن رفیق، خسته از این که نمی فهمم از کجا اومدم و قراره کجا برم! و از همه بیشتر از زشتی هایی که این مردم با هم انجام میدن خسته ام رییس! از این همه درد و رنجی که توی این دنیاست خسته ام! انگار توی مغزم شیشه خورده ریخته باشن! می فهمی؟!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.