آباجان

Bani Film - - سینمـا -

نو یسنــــــــد ه و کارگردان: هاتـــــــف علیمردانی

محصول: 1395 آباجان (فاطمه معتمد آریا) خطاب به ماموران شهرداری: دارین چیکار میکنین ...!؟

مامور شهرداری: اسم کوچه رو عوض میکنیم...

آباجان: الزم نکرده... بچه من زنده ...س این کوچه م 40 ساله اسمش شبنم بوده !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.