«آنام» به بيمارستان عرفان رسيد

تصویربرداری 50 قسمت سریال انجام شد

Bani Film - - تلویزیون -

جواد افشار خبر از تصویربرداری 50 قسمت از سریال «آنام» داد. وی در گفت و گو با بانی فيلم با اعالم اين خبر افزود: گروه در حال حاضر در بيمارستان عرفان مستقر هستند و با توجه به برنامه ريزی های انجام شده فكر می كنم تصويربرداری تا دو ماه ديگر ادامه داشته باشد.

وی همچنين عنوان كرد: تا به امروز بيش از 50 قسمت از سريال تصويربرداری شده است و همانطور كه گفتم تصويربرداری تا پايان سال ادامه خواهد داشت.

يش از اين هم تهيه كننده سريال عنوان كرده بود كه احسان خواجه اميری خواننده تيتراژ سريال خواهد بود.

تصويربرداری سريال «آنام» در شهرستان كليبر با حضور بازيگران آذربايجان كليد خورد و فاز دوم هم در تهران، كرج و خيابان های مختلف تهران تاكنون مقابل دوربين رفته است.

سريال «آنام» محصول گروه فيلم و سريال شبكه سه است با مشاركت دفتر آموزش و ارتقای سالمت و دفتر سالمت جمعيت و خانواده وزارت بهداشت توليد می شود.

گلچهره سجاديه، عبدالرضا اكبری، مهرانه مهين ترابی، شبنم قلی خانی، مجيد واشقانی، سيامك صفری، اميررضا دالوری، ساميه لك، كورش زارعی، ناصر هاشمی، سيروس گرجستانی و خسرو شهراز و كاظم بلوچی بازيگران سريال هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.