تله فيلم «رحيم قهوه چی» به زودی كليد می خورد

تصویربرداری در استان گیالن انجام می شود

Bani Film - - تلویزیون -

فیلم تلویزیونی رحیم قهوه چی به نویسندگی و كارگردانی غالمرضا ابوالقاسمی به زودی در استان گیالن كلید می خورد.

به گزارش بانی فيلم، تله فيلم «رحيم قهوه چی» به كارگردانی غالمرضا ابوالقاسمی و با مشاركت بخش خصوصی و با هدف به تصوير كشيدن هنرهای بومی و سنتی كشور عزيزمان ايران خصوصا شهرستان آستارا او استان گيالن و جاذبه های گردشگری در قالب طنز اجتماعی توليد خواهد شد. مجری طرح فيلم تلويزيونی مذكور موسسه فرهنگی هنری سينمايی تراشه تصوير می باشد. همچنين مدير توليد آن علی غالمی خواهد بو. از ديگر كارهای در دست توليد گروه يادشده قسمتی از سريال تلويزيونی «كريم تاكسی» به نام كريم تاكسی در آستارا و فيلمهای تلويزيونی به ثبت رسيده الوارس ،قلی ، بيراهه ، ميزان ، راهنما،صعود تا ثريا، رايزن، سفير، شاهراه،خسران زده و چهارراه می باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.