اجرای طرح ملی قرآنی ۲۵۴۱ با محوریت یکی از سوره های مفصالت

Bani Film - - تلویزیون -

پنجمین جلسه شورای اندیشه ورزی شبكه قرآن و معارف سیما با حضور اعضای شورا در ساختمان این شبكه برگزار شد.

به گزارش رسيده، پنجمين جلسه شورای انديشه ورزی شبكه قرآن و معارف سيما با حضور عبدالهادی فقهی زاده ، محمدحسين محمدزاده، حجج اسالم والمسلمين محمدرضا حشمتی و محسن عرفاتی، سيدعلی سرابی ، سعيد مقيسه و عبدالكريم خيامی در اين شبكه برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمدزاده رئيس شورای انديشه ورزی شبكه قرآن و معارف سيما ضمن خير مقدم به دكتر فقهی زاده معاون جديد قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به ارائه گزارشی از روند اجرای طرح های فراگير قرآنی از 1441 تا 1451 پرداخت.

وی گفت : اين طرح از 11 سال پيش با عنوان 1441 آغاز شد و ماه رمضان و تابستان امسال تحت عنوان بشارت 1451 با محوريت ۲ سوره ملك و واقعه به اجرا درآمد كه با استقبال قابل توجه ای از سوی مخاطبان مواجه شد.

همچنين محمدزاده گزارشی از چگونگی تشكيل شورای انديشه ورزی و كاركرد آن به معاون جديد قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه كرد.

در اين جلسه بررسی ها پيرامون سوره محوری طرح قرآنی 145۲ ادامه يافت كه مقرر شد يكی از سوره های مفصالت به عنوان محور اين طرح ملی و قرآنی باشد و در نشستی خبری با حضور اهالی رسانه نام آن سوره اعالم شود.

ارائه گزارش بررسی برنامه رصد توسط حجت االسالم والمسلمين حشمتی معاون سابق قرآن و عترت وزارت از ديگر مواردی بود كه به آن پرداخته شد.

همچنين در اين جلسه پيشنهادهای موثر جهت حضور گسترده تر شبكه قرآن و معارف سيما در فضای مجازی كه توسط مهندس سعيد مقيسه مطرح شد ، مورد بررسی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.