برادران ارک سینمایی «پوست» را در تبریز میسازند

Bani Film - - تلویزیون -

برادران ارک سال آینده اولین فیلم بلند سینماییشان را با عنوان «پوست» جلوی دوربین میبرند.

بهرامارککهبههمراهبرادرشبهمن،فیلمهایکوتاهیچون«حیوان»،«نجس» و را ساختهاند، درباره جدیدترین فعالیتهایشان به مهر گفت: در حال حاضر به همراه برادرم بهمن مشغول نگارش فیلمنامه فیلم بلند سینمایی خود با عنوان «پوست» هستیم که مراحل پایانی را سپری میکند. در عین حال به دنبال سرمایهگذار برای ساخت این اثر نیز هستیم.

او ادامه داد:پوست درباره خانوادهای است که شامل یک مادر و پسر هستند و زندگی آنها به دلیلی دچار مشکل میشود.

بهرام ارک درباره انتخاب بازیگران فیلم توضیح داد: در نظر داریم ترکیبی از بازیگران تبریزی و بازیگران مطرح سینما را در این اثر داشته باشیم البته در بین بازیگران مطرح هم به دنبال کسی خواهیم بود که به زبان ترکی مسلط باشد.

ارک در پایان با اشاره به زمان ساخت فیلم بلندشان بیان کرد: من و بهمن در نظر داریم فروردین ماه و یا در فصل تابستان «پوست» را کلید بزنیم ضمن اینکه تمام فیلمبرداری این اثر در شهر تبریز خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.