ادمینهایی که برای ثبت کانالهای تلگرام خود اقدام کردند

Byte - - الصفحة الأولى -

در حالی كه حدود يك هفته از آﻏاز ثبت كانالهای تلگرامی میگﺬرد، براساس اعالم عﻀو شورای عالی فﻀای مجازی تاكنون 700 كانال باالی 5 هزار عﻀو در اين سامانه ثبتنام كرده و مجوز دريافت كردهاند. ثبتنام كانالهای تلگرامی باالی 5 هزار نفر از هفتم دی ماه آﻏاز شده و تا 7 بهمن )يك ماه( ادامه دارد. رضا تﻘیپور، عﻀو حﻘيﻘی شورای عالی فﻀای مجازی گفت: از بعد تصميم شورا برای ساماندهی كانال های تلگرامی، ﻇرف كمتر از يك هفته مسئوالن بيش از 700 كانال باالی 5 هزار عﻀو اقدام به ثبتنام برای دريافت مجوز

كردهاند. وی افزود: اين موضوع حاصل تصميمی بود كه در دو جلسه قبل اين شورا گرفته شد و بازتاب خوبی هم در جامعه داشت.

استقبال، کمتر از حد انتظار

در حالی ادمينهای 700 كانال تلگرامی در سامانه ثبتنام كردهاند كه براساس اعالم مرتﻀی موسويان، رﺋيس مركز توسعه نشر ديجيتال وزارت ارشاد، بيش از 11 هزار كانال تلگرامی با بيش از 5 هزار عﻀو وجود

دارد. بنابراين كمی بيش از 6 درصد شبكه ها در يك هفته از چهار هفته زمان تعيين شده ثبتنام كردهاند و بايد ديد 94 درصد شبكه های باقيمانده نيز در سامانه ثبتنام خواهند كرد يا خير. نكته جالب اين است كه وزارت ارشاد عمال در بحﺚ تاييد محتوا فعاليتی ندارد و تنها به احراز هويت مدير آن با استفاده از افزودن يك روبات به ادمينهای هر كانال میپردازد.

اشتغالزایی با راهاندازی پیام رسان ملی

رضا تﻘیپور همﭽنين درباره مصوبه اخير شورای عالی فﻀای مجازی در ارتباط با چارچوب كلی سياستها و اقدامات ساماندهی پيام رسانهای اجتماعی برخﻂ

گفت: چارچوب كلی سياست ها به صورت خالصه شامل حفﻆ هويت ملی و دينی، امكان پردازش و ذخيرهسازی اﻃالعات در داخل كشور، صيانت و حفﻆ حريم خصوصی، حفﻆ ارزشهای اجتماعی جامعه و قابليت پيشگيری از جرايم میشود كه اين روزها در فﻀای مجازی روبه گسترش است. عﻀو حﻘيﻘی شورای عالی فﻀای مجازی به بسترسازی برای توليد محتوای بومی به عنوان يكی از سياستها در راستای ايجاد اشتﻐال داخل كشور پرداخت و گفت: قطعا پيام رسانهای داخلی ما از نظر قابليت و پيشرفته بودن، فراتر از پيام رسانهای ديگر خواهند بود و صرفه جويی در بحﺚهای اقتصادی نظير پهنای باند را به وجود میآورد. وی با بيان اينكه پيام رسان داخلی هم برای صاحبان شبكه و هم مردم صرفه اقتصادی دارد، درباره ديگر تصميم شورای عالی فﻀای مجازی در اين هفته گفت: مﻘرر شد تا برنامه راهبردی پنج ساله فﻀای مجازی براساس احكام دوره های اول و دوم شورای عالی فﻀای مجازی، ابالﻏيه مﻘام معظم رهبری همﭽنين اسناد باالدستی نظام شامل سياستهای كلی و مطالعات انجام شده در جلسات گﺬشته اين شورا تهيه و به اين شورای عالی اراﺋه شود. وزير اسبﻖ ارتباﻃات با بيان اينكه شبكه ملی اﻃالعات و پيام رسان های داخلی در اين برنامه راهبردی كه قرار است در بازه زمانی پنج ساله تعريﻒ شود، جايگاه خاصی خواهند داشت گفت: هيﭻ كشوری در دنيا به اندازه ايران اين ميزان قابليت و ﻇرفيت را از منظر نيروی انسانی و فنی ندارد و حتی در بسياری از كشورهای دنيا، متخصصان ايرانی هستند كه راهبری امور مربوط به اين حوزه را انجام میدهند اما با اين اوصاف خوشايند نيست ايران برای خودش پيامرسانی نداشته باشد. تﻘیپور ايجاد و راهاندازی شبكههای داخلی را مترادف با ايجاد شﻐل و شكلگيری كسب وكارهای جديد دانست و عنوان

كرد: برای اينكه كشور جهت گيریهای خاص خود را برای رسيدن به قله های فناوری داشته باشد، بايد شانه به شانه فناوری های دنيا بزند. وی درباره اينكه چرا پيام رسانهای داخلی با وجود اين همه مدت فعاليت هنوز نتوانستهاند در جﺬب مخاﻃب موفﻖ باشند، گفت: آسيب شناسی های اين موضوع صورت گرفته است در ارتباط با اينكه چرا پيام رسانهايی با اين قابليت فنی باال در جﺬب مخاﻃب مشكل دارند، بايد گفت پيام رسانهای خارجی با درآمدهايی كه از محل تبليﻐات و بخشهای جانبی دارند، قدرت مالی برای آنها ايجاد میكند كه اين موضوع هنوز برای پيام رسانهای داخلی به دليل جوان بودن زود است.

انتقاد از بیفایده بودن مصوبه شورا

اين در حالیاست كه دبير كارگروه تعيين مصاديﻖ محتوای مجرمانه نيز بار ديگر از مصوبه اخير شورای عالی فﻀای مجازی انتﻘاد كرد و گفت: ما قبًال مﻘرراتی راجع به ثبت پايگاههای اينترنتی داشتيم؛ بنابراين از نظر حﻘوقی، مصوبه شورای عالی فﻀای مجازی چيزی را به مﻘررات ما اضافه نكرد. دولت در سال 1385 آيين نامهای را وضع كرد تحت عنوان آييننامه ساماندهی فعاليت پايگاههای اﻃالعرسانی كه ﻃبﻖ ماده 5 اين آييننامه كليه پايگاههای اينترنتی ملزم به ثبت در وزارت ارشاد هستند و اگر ثبت نشوند، بايد با آنها برخورد شود. عبدالصمد خرم آبادی افزود: مشكل فﻀای مجازی كشور اين است كه تعدادی از كانال ها و پايگاه های اينترنتی صراحتا قوانين جمهوری اسالمی را زير پا میگﺬارند و با آنها برخورد نمیشود. ما االن در تلگرام كانال هايی داريم مﺜل كانال منافﻘين كه عليه نظام جمهوری اسالمی در حال فعاليت است. من انتظار داشتم شورای عالی فﻀای مجازی به جای اينكه خودش را درگير مساﺋل درجه چهارم يا پنجم كند، راجع به كانالهايی تصميمگيری كند كه عليه دين، اخالق و نظام فعاليت میكنند و اينها شناسايی شدهاند و اسامیشان اعالم شده اما فيلتر نمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.