چرا طرح رجیستری اجرایی نشد؟

Byte - - الصفحة الأولى - سعید طباطبایی

درحالیكه قرار بود ﻃرح ثبت و شناسهدار كردن گوشی های موبايل، مهرماه امسال با هدف جلوگيری از ورود گوشیهای قاچاق در شبكه ارتباﻃی كشور، اجرا شود، گفته شده كه اپراتور های موبايل آماده اجرا نيستند. تابستان امسال ستاد مبارزه با قاچاق كاال برای مبارزه با نابسامانی بازار موبايل وعده داد تا ﻃرح ثبت شناسه گوشی های موبايل را در شبكه اپراتورهای كشور اجرايی كند. تصميم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبايل با كاهش تعرفه واردات گوشی موبايل به 6 درصد آﻏاز و مﻘرر شد با 2 ﻃرح ملی موازی، شامل ثبت نمايندگی رسمی گوشی های موبايل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبكه ارتباﻃی، بازار ساماندهی شود. به همين دليل مﻘرر شد از اول مردادماه 95 با همكاری وزارتخانه های ارتباﻃات و صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق كاال، اين ﻃرح به صورت آزمايشی عملياتی شود تا در صورت ورود رسمی گوشی، بتوان سريال آن را در شبكه مخابراتی شناسايی كرد و در صورت ورود ﻏيرقانونی گوشی، امكان فعالسازی گوشی وجود نداشته باشد. اجرای رجيستری موبايل در قالب ﻃرح استعالم و مطابﻘت گوشی تلفن همراه و سيم كارت مشترك تعريﻒ شد و قرار بود پساز انجام نتايج موفﻖ آزمايشات اوليه، پيادهسازی كامل ﻃرح از مهرماه آﻏاز شود. حال با گﺬشت بيش از 3 ماه از وعده داده شده، اين ﻃرح به اجرا نرسيده است. قاسم خورشيدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، درمورد داليل اجرانشدن پروژه رجيستری گوشی های موبايل اﻇهار داشت: از نظر فنی تمام مراحل تست ﻃرح ﻃی شده و در حﻘيﻘت، ﻃرح رجيستری موبايل آماده اجرای نهايی است اما كماكان وزارت ارتباﻃات اعالم میكند كه برخی اپراتورها زيرساختهای الزم را نتوانستهاند فراهم كنند و الزم است تا دريافت تجهيزات توسﻂ اپراتورها صبر كرده و به يكباره تمام اپراتورها، اين پروژه را زير بار ببرند. وی با تاكيد براينكه تستها از آماده بودن شبكه برای اجرای ﻃرح حكايت دارد، خاﻃرنشان كرد: يك زمان بحﺚ برسر اين بود كه آزمايشی صورت گيرد تا مشخﺺ شود كه اين ﻃرح شدنی است و يا خير اما هم اكنون میتوانيم با قطعيت بگوييم كه اين كار از نظر فنی قابل انجام است و تمامی باگها و مشكالت آن نيز شناسايی شده است. به بيان ديگر اجرايی بودن و عملياتی شدن پروژه رجيستری، امروز كامال مسجل است. خورشيدی با بيان اينكه تنها بخشی از زيرساختها در برخی از اپراتورهای سه گانه هنوز آماده نيست، در مورد اينكه آيا تعلل و تعمدی در اجرای اين پروژه ملی صورت میگيرد، تصريﺢ كرد: ما در جايگاهی نيستيم كه بخواهيم بگوييم تعمدی در كار است و يا خير. البته بايد به اين موضوع نيز واقﻒ بود كه اين يك مسئله واقعی است كه اپراتورهای موبايل، تجهيزات مورد لزوم را نتوانستهاند تهيه كنند اما به هرحال در خصوص تاخير در اجرای پروژه، مسئوالن وزارت ارتباﻃات و اپراتورهای موبايل بايد پاسخگو باشند. وی با انتﻘاد از اينكه وزارت ارتباﻃات حاضر به تعيين زمان برای اجرايی شدن ﻃرح رجيستری موبايل نيست،

گفت: اين وزارتخانه معتﻘد است كه زمانی را برای فراهم كردن زيرساختهای مدنظر نمیتواند اعالم كند. به همين دليل نماينده وزارت ارتباﻃات چند روز پيش در يك مناﻇره تلويزيونی، زمانی فوقالعاده ديرهنگام را برای اجرای اين ﻃرح، مطرح كرده

است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اشاره به اينكه ﻃبﻖ اعالم وزارت ارتباﻃات، قول پايان نيمه اول سال آينده برای راهاندازی اين ﻃرح داده شده است،

افزود: از نظر ما اين زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقﭽيان است و به هيﭻ عنوان منطﻘی نيست. ما انتظارمان برای فراهم كردن زيرساختهای اين ﻃرح بسيار زودتر از اين زمان است و انتظار داشتيم نماينده وزارت ارتباﻃات اعالم میكرد كه تالش میكند تا در اولين فرصت ممكن، اين پروژه را عملياتی و اجرايی كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.