شرکتهایی که به سراغ اندروید نوقا رفتهاند

Byte - - الصفحة الأولى - گلسـا ماهیـان

چنـد وقـت پيـش در بايـت بـه معرفـی مفصل نسـخه جديـد سيسـتم عامـل اندرويد بـا نـام نوقـا يـا نوگـت پرداختيـم. به احتمـال زيـاد هنوز شـما منتظـر اين هسـتيد كه از زمـان عرضـه ايـن نسـخه از اندرويـد بـرای گوشـی خـود اﻃالع پيـدا كنيد. بيشـتر شـركت های سـازنده دسـتگاه های اندرويـدی، نسـخه 7,0 اندرويـد را بـرای حداقـل يـك محصـول خـود عرضـه كرده انـد. در ادامـه در رابطـه بـا شـركت هايی صحبـت خواهيـم كـرد كـه در سـال 2016 سـريعتر از ديگـر رقبـا، نسـخه بـه روزرسـانی اندرويـد را بـرای گوشـیهای خـود اراﺋـه كردهانـد. گـوگل، نسـخه نوگـت رادر 22 آگوسـت 2016 معرفـی كـرد و V20 اوليـن گوشـی بـود كـه بـا ايـن نسـخه بـه LG بـازار عرضـه شـد. گوشـیهای سـری نيـز همـراه بـا نسـخه اندرويـد 7,1 بـه Pixel دسـت مشـتری ها رسـيد اما كاربران ديگر گوشـی های هوشـمند می بايسـت شـخصا دسـتگاه های خـود را بـه اين نسـخه آپديـت می كردند. شـركت موتوروال هميشـه در زمينـه بـه روزرسـانی ها سـريع بوده اسـت و اندرويـد نوگت هم اسـتﺜنا نبـود. صاحبان گوشـیهای و در دوروزقبـلاز آپديـترا LG Verizon ‪Moto Z Force‬ ‪Moto Z‬ دريافـت كردنـد امـا موضـوع تنهـا ورايـزون نيسـت و در كل 88 روز از زمـان معرفی زمـان گﺬشـت تا همه دسـتگاه ها آپديـت شـدند. شـهروندان كانادايی نيـز دو روز بعد به اين نسـخه دسترسـی داشـتند. صاحبـان گوشـیهای 01، روز 25 نوامبر قادر HTC بودنـد بـه آپديـت نوگت دسترسـی داشـته باشـند و صاحبـان M9 تنهـا چند روز One بعـد در 5 دسـامبر بـه اين نسـخه دسترسـی پيـدا كردند. شـركت با گﺬشـت 95 HTC روز از تاريـﺦ انتشـار توسـﻂ گـوگل، نسـخه اندرويـد نوگـت را برای محصـوالت خود عرضـه كـرد. شـركت سـونی بـا عرضـه نسـخه آپديـت نوگـت زيـر صـد روز، ركورد جديـدثبـتكـرد.ايـننسـخهبـرای درتاريـﺦ29نوامبر ‪Xperia X Performance‬ عرضـه شـد. صاحبـان گوشـی اين آپديت را چنـد روز بعـد و در تاريﺦ 16 ‪Xperia XZ‬ دسـامبر دريافـت كردنـد. شـركت شـياﺋومی در تاريـﺦ 25 دسـامبر و بـا گﺬشـت 126 روز از تاريـﺦ عرضـه گـوگل نسـخه نوگـت را بـرای گوشـی 5 اراﺋـه كرد. شـركت Mi

در تاريـﺦ 13دسـامبر و بـا گﺬشـت 131 روز از تاريـﺦ انتشـار ايـن نسـخه OnePlus توسـﻂگـوگل،آنرادراختيـاركاربـرانگوشـیهای 3و 3T OnePlus OnePlus قـرارداده اسـت. سـال گﺬشـته بـرای شـركت سامسـونﮓ سـال سـختی بـود و اراﺋـه آپديتهـا هـم مسـتﺜنی نبـود. سامسـونﮓ بعـد از گﺬشـت 143 روز، نسـخه نهايـی نوگـترابـرایS7 و7S عرضـهكـرد.سامسـونﮓدرزمينـهتوليـد ‪Edge Galaxy‬ گوشـی های موبايـل از ديگـر رقبا جلوتر اسـت امـا بزرگتريـن كمﭙانی سـازنده موبايل در دنيـا در زمينـه عرضـه بـه روز رسـانی ها، جـای ترقی زيـادی دارد. شـركت هوآوی هنـوز آخريـن نسـخه اندرويـد را برای هيـﭻ كـدام از محصـوالت خود عرضـه نكرده اسـت و تنهـا چنـد مـاه قبـل آخرين محصـول خـود 9 را بـه همراه اين نسـخه Mate بـه بـازار عرضه كـرد. اين شـركت احتمـاال آخرين شـركتی اسـت كه نوگـت را برای محصـوالت خـود اراﺋـه خواهـد داد. به روزرسـانی نوگت بـرای اولين محصول سـری

ايـن شـركت اسـت. ﻃبـﻖ آمار بـاال شـركت های ال جـی، موتـوروال، اچ تی Honor سـی و سـونی، شـركتهايی بودنـد كـه در كمتـر از 100 روز توانسـتند آپديـت جديد سيسـتم عامـل اندرويـد را در اختيـار مشـتريان خـود قـرار دهنـد. البتـه كيفيـت ايـن نسـخه های اراﺋـه شـده هـم از اهميـت بااليـی برخوردار اسـت و مسـلما اوليـن بودن هميشـه نشـانه بـا كيفيت بـودن نيسـت. در نهايت هـم همانطـور كه انتظـار می رفت هـوآوی بـا عملكـرد بسـيار ضعيـﻒ خـود نشـان داد كـه عالقـهای بـه پشـتيبانی از محصـوالت خـود نـدارد و تنهـا بـه فكـر فروش بيشـتر محصـوالت جديد اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.