پیش ازخرید اینترنتی، محصول را لمس کنید

آمازون باالخره در حوزه واقعیت مجازی ورود کرد

Byte - - الصفحة الأولى -

بـدون شـك شـما هم تـا حـاال خريـد اينترنتـی انجام

يكـی از دﻏدﻏههـای كاربـران در رابطـه بـا كاال هايـی كـه به صـورت اينترنتـی خريـد می كنند در ايـن اسـت كـه تمـام ابعـاد آن كاال را پيـش از خريـد ديـده فروشـگاههایاينترنتـیهـمازايـن موضـوع آگاه هسـتند و از ايـن رو تـالش میكننـد تـا از تمـام ابعـاد محصـوالت خـود عكـس و تصويـر تهيـه كننـد و در كنـار اﻃالعـات محصـول می گﺬارند تـا كاربـر آن هـا را ديـده و خيالـش از خريـد محصولی كـه در اينترنـت میبينـد، راحـت عـالوه براين برخـی از سـايت ها در صـورت امـكان از محصول خود نماهـای سـهبعدی هـم میگﺬارنـد تـا بتواننـد كاربـر را از هـر لحـاظ نسـبت بـه محصـول انتخابیشـان مطمئـن يـاايـنفروشـگاههاحتـیگاهـی اقـدام بـه درج موضوعـات بررسـی كاال میكننـد و از ايـن ﻃريـﻖ تمـام نﻘـاط قوت و ضعـﻒ يـك كاال را به اﻃـالع مشتريان شـان می رسـانند امـا همه ايـن راه ها نمیتواند احساسـی كه مشـتری در خريد از فروشـگاه واقعـی دارد، بـرای خريـد از فروشـگاههای اينترنتـی ايجـاد كنـد امـا بـه نظر همـه راه هـا بـه انتها نرسـيده

آمـازونراكـهمی ﻇاهرااينشـركت اينترنتـی قصـد دارد پـای يـك فنـاوری را بـه خريـد اينترنتـیبـازكنـدوآنواقعيتمجازی تاكنون آمـازون در رابطه بـا واقعيت مجازی سـكوت كرده بود و هنـوز هـم از ايـن شـركت در رابطـه بـا فناوری های واقعيـت مجـازی و افـزوده نﻘطه نظری شـنيده نشـده اسـتامـاهفتـهگﺬشـته گـزارشداد كـه احتمـاال ايـن شـركت میخواهـد تجربـه واقعيت مجـازیرابـهخريـداينترنتـی براسـاسايـن گـزارش آمـازون مـاه قبـل بـا بـه اسـتخدام در آوردن جينـا ترانوا، رﺋيس جشـنواره فيلـم تريبـكا، پروژههای واقعيـت مجـازی را در اسـتوديوی خـود مورد بررسـی قـرارداده حـاال ايـن شـركت موقعيـت شـﻐلی جديـدی را بـرای اسـتخدام در شـركتش آگهـی داده كـه عنـوان آن رﺋيـس هنـری واقعيـت مجازی اسـت و میخواهـد به وسـيله ايـن سـمت كاری راهحلهای واقعيـت مجـازی آمـازون را راهانـدازی ايـن موقعيـت شـﻐلی بـرای فعاليـت در بخـش كـه از آمازون جدا شـده، پيشـنهاد شـده گفته میشود ايـن بخـش فناوریهـای تبليﻐـات و جسـتوجوی محصـوالت را برعهده همﭽنيـن اين بخش قرار اسـت خريد بر اسـاس تجربـه واقعيت مجـازی را برای ميليونهـا كاربـر آمـازون بـه وسـيله دسـتگاههای مختلـﻒ واقعيـت مجـازی موجـود فراهـم متاسـفانه فعـال جزﺋيـات بيشـتری از اقدامـات اخيـر آمـازون در حـوزه واقعيت مجازی در دسـت نيسـت اما نكتـه ای كه روشـن اسـت اين اسـت كـه اگـر خريد از ﻃريـﻖ واقعيت مجازی بـرای فروشـگاههای اينترنتی فعـال شـود، كاربـران اين شـانس را خواهند داشـت تا جزﺋيـات كاالی مورد نظر خود را بيشـتر بررسـی كنند امـا تـا آن موقع بايـد صبـر كنيـم و ببينيم آمـازون در حـوزه واقعيـت مجـازی دقيﻘـا قصـد انجام چـه كاری را جايـی كـه رقيبـان بزرگـی ماننـد فيسبوك و گـوگل قبـل از ايـن فعال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.