آسماناینترنت ابری میشود

افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای رایانش ابری

Byte - - الصفحة الأولى -

در رايان ـش اب ـری، كارب ـران از ﻃري ـﻖ اينترن ـت ب ـه منابـع محاسـباتی دسترسـی دارنـد و بـه جـای ايـن كـه اﻃالعـات را در حافظـه سيسـتم خـود نگـه داری كــرده و يــا برنامه هــای مــورد نيازشــان را مرتــب بـه روزرسـانی كننـد، جهـت رفـع نيازهـای مشـابه ازخدمــاترویاينترنــتاســتفادهمی ايــن فرآينــد منجــر بــه ذخيره ســازی متمركــز داده هــا و دسترســی آناليــن بــه ســرويسها و منابــع رايانــهای

سرمایهگذاری در رایانش ابری

يكـی از راههـای رشـد رايانش ابـری، سـرمايهگﺬاری در ايجــاد زيرســاختها و تجهيــزات مــورد نيــاز شـبكههای رايانـهای بـا پيشـرفت روزافـزون زيرســاختها در حــوزه فنــاوری اﻃالعــات و اراﺋــه تجهيــزات پيشــرفته، رايانــش ابــری بــه ســرعت درحــالرشــد براســاسگــزارش كل هزينــه صــرف شــده بــرای انــواع محصــوالت زيرس ـاختی ش ـامل س ـرورها، س ـوﺋيﭻهای اترن ـت و ني ـز ذخيرهس ـازی اﻃالع ـات در محيﻂه ـای اب ـری ب ـا 18 درص ـد رش ـد در س ـال ج ـاری ب ـه بي ـش از 44 ميليــارددالرخواهــد همﭽنيــن اعــالم كـرده اسـت سـرمايهگﺬاری در تجهيـزات قديمـی بـا معمـاری ﻏيـر ابـری در سـال 2017 بيـش از 3 درصـد كاه ـش خواه ـد داش ب ـا اي ـن ح ـال هن ـوز ح ـدود 57 درصــد از كل هزينههــای بخــش زيرســاختها مرب ـوط ب ـه تجهي ـزات ﻏي ـر اب ـری میش ح ـدود 58 درصــد از ســرمايهگﺬاریها نيــز بــه رايانــش ابـری خصوصـی و زيرسـاختهای سـنتی اختصـاص

كارشناســان پيشبينــی میكننــد بــا كاهــش زيرســاختهای ســنتی فنــاوری اﻃالعــات، هــر 3 نــوع رايانــش ابــری شــامل عمومــی، خصوصــی و تركيبـی رشـد قابـل توجهـی را تجربـه خواهنـد

14 درصد رشد ساالنه

بيشـترين سـرمايهگﺬاری مربـوط بـه بخـش رايانـش ابـری عمومـی میشـود بـه ﻃـوری كـه 61 درصـد از هزينهه ـای زيرس ـاخت رايان ـش اب ـری ب ـه مراك ـز دادهابــریعمومــیاختصــاص هزينههــای مربــوط بــه رايانــش خصوصــی تنهــا شــامل 15 درصــد از ســرمايهگﺬاری زيرســاختها همﭽنيــن اســتفاده از اســتراتﮋی رايانــش ابــری خصوصـی و تركيبـی در مراكـز دادههـای شـركتها 17درصــدرشــدداشــته پيشبينــی كــرده اســت هزينههــای مربــوط بــه زيرســاخت رايان ـش اب ـری ت ـا س ـال 2020 ب ـه 48 ميلي ـارد دالر خواهــد رســيد كــه در ايــن ميــان ســهم رايانــش عموم ـی بيش ـتر از ان ـواع ديگ ـر و 81 درص ـد خواه ـد ب اي ـن گ ـزارش نش ـان میده ـد زيرس ـاختهای رايانـش ابـری سـاالنه حـدود 13 تـا 14 درصـد رشـد خواهنـد عـالوهبرايـنبـااسـتفادهازرايانـش ابـری خدمـات ارزانتـر، بـا قابليـت باالی دسترسـی، تحــت كنتــرل و امنتــر بــه كاربــران نهايــی اراﺋــه می شــو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.