قوانینی که اجرا نمی شود

Byte - - الصفحة الأولى -

عمـل بـه قوانيـن در هـر حـوزهای بـه شـفافيت كارها كمـك كرده و از سـردرگمی افـراد جلوگيـری فﻀـای مجـازی بيشـتر از فﻀـای حﻘيﻘـی بـه قوانينی بـرای سـاماندهی فعاليتهـای اينترنتـی نيـاز دارد امـا گاهـی ناديـده گرفتـن ايـن قوانيـن باعـﺚ آشـفتگی درفﻀـایمجـازی بـهعنـوانمﺜـالقانـون سـاماندهی كسـب و كارهـای اينترنتـی كه سـه سـال پيـش در مجلـس تصويـب شـد، تـا هـم اكنـون مورد ﻏفلـت قـرار گرفتـه اسـت و در سـالهای اخير شـاهد مشـكالتی از قبيـل نبـود الـزام بـرای دريافـت پروانـه كسـب كار، مشـخﺺ نبـودن مرجـع صـدور مجـوز، پرداخـت نكـردن ماليـات توسـﻂ بسـياری از كسـب و كارهـایاينترنتـیوقاچـاقفروشـی نكتـه اول ايـن اسـت كه اگـر قانونی وضع میشـود بايسـتی اجرايـی چنانﭽهدرقانونمشـكلیوجودداشـته باشـد بايـد مـورد بازنگـری قـرار گيـرد تـا در صـورت وجـودموانـع،مشـكالتبرﻃرف عـالوهبراين بـا نظـارت قویتـر و تعريﻒ وﻇايـﻒ نظارتـی میتوان كارايـی را افزايش در همين راسـتا سرپرسـت مركز توسـعه تجـارت الكترونيكـی وزارت صنعت از بررسـی ﻃـرح واگـﺬاری نظـارت برشـبكههای مجـازی بـه شـركتهای شناسـنامهدار خصوصـی ايـن حـوزه خبر داده شـايدايـناقـدامبـهسـاماندهیبهتـراين فﻀـا تـا حـدودی كمـك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.