سیستمبهینه

سرعت اینترنت خود را تا 300 درصد افزایش دهید

Byte - - الصفحة الأولى -

اولين نرمافزار پيشنهادی اين هفته را به برنامهای جهت بهينهسازی سيستم اختصاص

نرمافزاری بسيار قدرتمند و كامل برای بهينهسازی، پاكسازی و افزايش سرعت سيستم در كنار محافظت از حريم خصوصی و حﺬف فايلهای مخرب اين نرمافزار دارای امكانات فراوانی جهت رفع مشكالت ويندوز در كنار ابزارهای بهبوددهنده مانند افزايش سرعت اينترنت و باال بردن امنيت ويندوز پاكسازی رجيستری ويندوز، يكﭙارچهسازی هارد ديسك، افزايش سرعت سيستم، كنترل حريم خصوصی، حﺬف فايلهای هرز، بررسی اينترنت و سايتهای اينترنتی مخرب، افزايش سرعت اينترنت تا 300 درصد و رفع مشكالت ويندوز از قابليتهای اصلی اين نرمافزار محسوب در نسخه جديد ﻇاهر جديد و كاربردیتر در نظر گرفته شده است و جهت افزايش سرعت اينترنت و يكﭙارچهسازی هارد ديسك تكنولوژیهای جديدی به كار گرفته شده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.