درایورگرافیک

رجیستری کارت گرافیک را به صورت کامل حذف نمایید

Byte - - الصفحة الأولى -

پيشنهاد نرمافزار بعدی اين هفته درباره حﺬف درايورهای كارت گرافيك شايد برای شما پيش آمده باشد كه برای به روزرسانی درايور كارت گرافيك، آن را حﺬف و نسخه جديد درايور را نصب كرده باشيد و معموال پساز نصب مجدد آنها تمامی اثرات دررجيستریباقی نرمافزاریبرایحﺬفكامل درايورهای سيستم شامل درايور كارت گرافيك شركتهای معروف

همﭽنين اززبانهایمتعددیپشتيبانیكرده و به كارايی بهتر و باالتر كارت گرافيكی و سيستم كمك پاك كردن اﻃالعات درايور از رجيستر، بسياركم حجم، حﺬف نمايش خﻂ فرمان، پشتيبانی از تمامی كارت گرافيكها ازويﮋگیهایاين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.