راهحلی برای برنامههایی که هنگ میکنند

Byte - - الصفحة الأولى -

بعــد از چنــد ســاعت كار اگــر برنامــه مــورد نظــر شــما قفــل كنــد، واقعــا جــای عصبانيـــت دارد، بهخصـــوص اگـــر كارهـــای خـــود را ذخيـــره نكـــرده دو سيســتمعامل وينــدوز هفــت و هشــت بــه شــما امــكان میدهنــد كــه در ايــن گونــه شــرايﻂ مديريــت بهتــری روی نرمافــزار قفــل شــده داشــته دروينـــدوزهـــربرنامـــهبـــااجـــرایچنـــدپـــردازشمـــوازیكار در بســـياری از برنامههـــا حداقـــل دو پـــردازش بـــه ﻃـــور مـــوازی كار میكننـــد تـــا برنامـــه اجـــرا شـــود امـــا ايـــن اقـــدام متاســفانه احتمـــال قفــل شـــدن برنامههـــا راكمـــیافزايـــش دربيشـــتراوقـــاتقفـــلشـــدنيكـــیازايـــن پردازشهـــا میتوانـــد كل برنامـــه را بـــا مشـــكل روبـــهرو بـــه عنـــوان مﺜـــال مرورگـــر فايرفاكـــس افزونههـــا را در پردازشهـــای مجـــزا اجـــرا میكنـــد تـــا قـــدرت بيشـــتری در مديريـــت خطاهـــای احتمالـــی آنهـــا داشـــته در میتوانيـــدبرنامههـــایقفـــلشـــدهرامشـــاهده ايـــن پردازش هـــا و برنامه هـــا در وينـــدوز بـــا عنـــوان نمايـــش داده می وينـــدوز بـــه كاربـــر امـــكان میدهـــد كـــه بـــا حـــﺬف شـــاخه های زيريـــن يـــك نرم افـــزار، برنامـــه را بـــه حالـــت عـــادی

هـــر نرمافـــزار يـــك پـــردازش اصلـــی دارد و پردازشهـــای ديگـــر، شـــاخه هايی از درخـــت اصلـــی پـــردازش نرم افـــزار محســـوب می در صورتـــی كـــه يكـــی از ايـــن زيـــر شـــاخه ها حـــﺬف شـــود، درخـــت اصلـــی دوبـــاره آن را فراخوانـــی و اجـــرا می در وينـــدوز 7 در پنجـــره عبـــارت را تايـــﭗ كـــرده در وينـــدوز 8 بـــا انجـــام هميـــن كار يـــا فشـــردن

درســـربرگ برنامـــه برنامــه رااجــرا حــالازبخــش پــردازش قفــل شــده را كــه قرمــز رنــﮓ اســت، انتخاب كــرده و روی آن راســت كليــك

گزينـــه راانتخـــابكنيـــدتـــادرخـــتپـــردازش شــماازشــاخهاصلــیبــهفرعــینمايــش درصورتــیكــهپــردازش قفـــل شـــده يكـــی از پردازش هـــای شـــاخه زيريـــن درخـــت اســـت، كنـــار آن تيــكگﺬاشــتهوبــادكمــه بــهآنخاتمــه پــسازحــﺬف ايـــن پـــردازش، شـــاخه اصلـــی برنامـــه آن را دوبـــاره فراخوانـــی خواهـــد كـــرد و برنامــه بــه كار خــود ادامــه در صورتــی كــه پــردازش اصلــی قفــل شـــده باشــد، ايـــن كار گرهــی از مشــكل شـــما بـــاز نخواهــد دكمـــه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.