شاهکارمهندسیاپتیک

لنزهایتیلت-شیفت

Byte - - الصفحة الأولى - رضا رهنمای مقدم

احتم ـاال ب ـرای ش ـما پيشآم ـده ك ـه بخواهي ـد از ي ـك س ـاختمان در ي ـك كوچـ ه تنـ ﮓ عكـ س بگيريـ د و ب ـا ت ـالش زي ـاد باالخ ـره توانس ـتهايد بن ـا را در كادر خ ـود جـای دهيـد امـا در نهايـت از نظـر پرسـﭙكتيو آنﻃـور كــه شــما دوســت داشــتهايد از كار در نيامــده لنزهــای تيلــت شــيفت لنزهايــی هســتند كــه بــه عــكاس اجــازه میدهنــد محدوديتهــای معمــول مربـوط بـه عمـﻖ ميـدان و پرسـﭙكتيو لنزهـا را كمتـر كن بس ـياری از امكانات ـی ك ـه اي ـن لنزه ـا در اختي ـار عــكاس میگﺬارنــد بــا اســتفاده از تكنيكهــای ديجيت ـال قاب ـل دس ـتيابی نيس ـتند ب ـه همي ـن جه ـت وجــود ايــن لنزهــا بــرای عكاســان حرفــهای در زمينههــای مختلــﻒ از جملــه معماری،فﻀــای بــاز و همچنيــن كارهــای صنعتــی الزم اســت امــا شــيفت و تيلــت چــه نــوع حركتــی هســتند؟ حــركات شــيفت عــكاس را قــادر میســازند تــا مـكان دايـره عكاسـی را متناسـب بـا سنسـور دوربين حرك ـت ده ـد و اي ـن ب ـدان معن ـی اس ـت ك ـه مرك ـز پرســﭙكتيو لنــز حتمــا در راســتای مركــز پرســﭙكتيو تصويـر نيسـت و افكتـی شـبيه بـه اينكـه كراپـی از گوشـه يـك عكـس يـك لنـز وايـد را اسـتفاده كنيـم نتيجــه حـركات تيلـت عـكاس را قـادر میسـازند تـا صفحـه شــارپترين بخــش فوكــوس عكــس را كــج كنــد بــه ايــن معنــی كــه ايــن صفحــه عمــود برمحــور لنـزقـرار ايـنباعـﺚبـهوجـودآمـدنعمـﻖ ميدانــی بــه شــكل ُگــِوه میشــود كــه عــرض آن فراتـرازدوربيـن بنابرايـنتيلـتالزامـاعمﻖ ميـدان را زيـاد نمیكنـد بلكـه بـه عـكاس ايـن اجازه را میدهـد كـه مـكان خـود را بـه نوعـی نسـبت يـه سـوژه تنظيـم

چیست؟ آي ـا ت ـا ب ـه ح ـال از خ ـود پرس ـيدهايد چ ـرا در حال ـی كــه لنــز دوربيــن شــما گــرد اســت عكسهــای شــما بــه شــكل مســتطيل هســتند؟ خــب البتــه جــواب ايــن ســوال خيلــی ســاده اســت و دليــل آن چي ـزی نيس ـت ج ـز اينك ـه فيل ـم ي ـا سنس ـور ش ـما بــهشــكلمســتطيل درواقــععكســیكــه شــما میگيريــد يــك بــرش مســتطيلی از داخــل داي ـره عكاس ـی لن ـز شماس در بس ـياری از لنزه ـا اي ـن ب ـرش درواق ـع مس ـتطيلی اس ـت ك ـه داي ـره آن را مح ـاط ك ـرده اس ـت ام ـا در بس ـياری ديگ ـر داي ـره تصويــر بســيار بزرگتــر از آن اســت كــه سنســور در آن مح ـاط ش ـود و در واق ـع سنس ـور تنه ـا بخش ـی از دايــره عكاســی را تشــكيل میدهد.بزرگتــر بــودن دايــره عكــس نســبت بــه سنســور در لنزهــای تيلت-شــيفت باعــﺚ میشــود عــكاس بتوانــد ايــن دايــره را بــه راســت يــا چــﭗ حركــت دهــد و عــالوه براصــالح پرســﭙكتيو فﻀــای بيشــتری را ه ـم پوش ـش ده ـد و در نتيج ـه زاوي ـه دي ـد بيش ـتری داشــته باشــد )البتــه بــا اســتفاده از چنــد امــكان شــيفت يــك مزيــت ديگــر هــم دارد، حتــی زمانــی كــه ايــن لنزهــا شــيفت نشــده انــد معمـوال كيفيـت بهتـری در لبههـای عكـس دارنـد چــرا كــه دايــره عكاســی آنهــا بزرگتــر از سنســور اســت، ايــن قﻀيــه مشــابه اســتفاده از يــك لنــز 35 ميليمتــری فــول فريــم بــرروی دوربيــن كــراپ اس ـت ك ـه چ ـون ب ـرای سنس ـور بزرگت ـری ﻃراح ـی ش ـده داي ـره عكاس ـی بزرگت ـری ب ـرای سنس ـورهای كــراپ توليــد میكنــد و در نتيجــه كيفيــت بهتــری در لبههــا داشــته و از ديسورشــن و وينــت كمتــری برخ ـوردار اس

دایره عکاسی لنز

همــان ﻃــور كــه حتمــا متوجــه شــدهايد لنزهــای تيلت-شــيفت بــرای عكاســی پانورامــا هــم بســيار مناس ـب هس ـتند چ ـرا ك ـه اي ـن مزي ـت را دارن ـد ك ـه مركـز اپتيـكال لنز دوربيـن در زمـان اسـتفاده از آنها جابـه جـا نمیشـود و در نتيجـه نيـازی بـه اسـتفاده از پايههــای مخصــوص پانورامــا نيســت و در ايــن حيـن تصويـر نهايـی پرسـﭙكتيو خطـی خـود را هـم حفــﻆ توجــهكنيــدكــهدوربينهــای بــا سنســور كــراپ نســبت وايــد بيشــتری نســبت بــه دوربينهــای بــا سنســور فــول فريــم در زمــان اســتفاده از لنزهایتيلــت شــيفت پيــدا پــساز عكاســی توســﻂ لنزهــای تيلتشــيفت تشــكيل عكــس پانورامــا هــم بســيار آســانتر اســت چــرا كــه عكسهــا تــك بــه تــك نيــازی ب ـه تصحي ـﺢ پرس ـﭙكتيو و ي ـا ديگ ـر خطاه ـای لن ـز ندارنــد و همچنيــن وينــت يــا تاريكــی گوشــههای تصويــر در عكسهــای پــی در پــی بــه صــورت ﻏيرهمگــن بــا اســتفاده از ابزارهــای ديجيتالــی جديــد مﺜــل پرســﭙكتيو در فتوشــاپ میتــوان تــا حــدی نتايــج يكس ـانی گرف ـت ام ـا توج ـه داش ـته باش ـيد ك ـه اي ـن تﻐييـرات ديجيتالـی قطعـا باعﺚ افت پيكسـل شـده و در نتيجـه از كيفيـت و شـارپنس نهايی عكس كاسـته میشــود بــه هميــن دليــل اســت كــه عكاســان حرفـهای همچنـان بـه ايـن لنزهـا نيازمنـد الزم ب ـه ذك ـر اس ـت ك ـه ب ـه دلي ـل س ـاختار خ ـاص ايــن لنزهــا و همچنيــن توليــد محــدود معمــوال ايــن لنزهــا بســيارگران هســتند پسيادتــان باشــد كــه اگــر میخواهيــد بــرای خريــد آنهــا هزينــه كنيـد از ميـزان كاربـرد آنهـا در كار خـود اﻃمينـان حاص ـل نمايي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.