چه لنزی بخریم؟

Byte - - الصفحة الأولى -

زمانـی كـه میخواهيد يـك دوربيـن بخريد، با توجه بـه بودجه خـود گزينههای متفاوتـی را پيـش رو داريـد امـا ايـن تنهـا انتخـاب سـخت شـما نخواهـد بـود چـرا كه همانقـدر كـه خريـد دوربين بـرای عكاسهای تـازهكار دﻏدﻏه اسـت، خريـد لنز حتی بـرای عكاسهايـی كـه سـالها تجربـه عكاسـی دارند يـك دﻏدﻏـه بزرگ اسـت چرا كـه شـركتهای زيـادی اقـدام به سـاخت لنز بـرای انـواع دوربينهـا كردهانـد و عمال انتخابهـای زيـادی بـرای خريد لنـز وجـود اولين چيزی كـه بايد در نظـر بگيريم ايـن اسـت كه چـه نوع لنـزی بـه كار مـا میآيد؟ اگـر تـازه میخواهيـد دوربيـن بخريـد بـه شـما توصيـه میكنيـم از لنزهـای كيـت اسـتفاده كنيـد، هر چنـد كه احتمـاال زياد با ايـن جمله كه لنزهـای كيت كيفيـت ندارند مواجـه میشـويد امـا حﻘيﻘت آن اسـت كـه كيفيـت لنزهای كيـت آنقدرها بد نيسـت كـهيـكتـازهواردبـهدنيـایدوربينهـای راناراضی اسـتفادهازلنزهای كيـت زوم بـا قيمـت مناسـبی كه دارند به شـما ايـن امـكان را میدهد كه هم عكاسـی نسـبتا وايـد و هـم تلـه را تجربه سـعی كنيد لنـز كيتی انتخـاب كنيد كـه رنج زوم بييشـتری دارد مﺜـال يك لنز 140-18 نسـبت به لنز كيت معـروف 55-18 دامنه عملكرد بيشـتری دارد و بهتـر اسـت بـه اين نكته توجه داشـته باشـيد كه كيفيـت عكسمعموال در كمتريـن و بيشـترين دامنـه زوم لنـز افت میكند و از شـارپنس آن كاسـته پـساز مدتـی عكاسـی شـايد خودتـان به ايـن نتيجه برسـيد كـه به لنـز پرايم كـه زوم ثابتـی دارد احتيـاج لنزهـای كيـت معمـوال ديافراگـم بـازی ندارنـد و كمتريـن ميـزان آنهـا 3,5 اسـت و بـه هميـن خاﻃـر نمیتوانيـد بـه آن بوكـهای كـه دوسـت داريـد برسـيد و يـا با عكاسـی در شـب به مشـكل شـايد هم وارد عكاسـی حياتوحـش شـديد و بـه لنزهـای تلـه و تلهكانورترهـا احتيـاج پيـدا كرديـد، عكاسـی ماكـرو يـا عكاسـی صنعتی هم بـه فراخور كار شـما لنزهـای مختلفی را ﻃلـب میكنند بـه همين دليل اسـت كـه اسـتفاده از لنزهـای كيت بـرای تـازه كارها توصيه میشـود چـرا كـه با اسـتفاده از آنهـا شـماكموبيش با زوايـای كار خـود مواجه يكی از نكاتـی كـه در قيمـت لنـز بسـيار موثر اسـت وجود يـا عدم وجـود لرزشگيـر برروی آن اسـت چـرا كـه برخـی دوربينهـا، ماننـد اكﺜـر دوربينهـای پنتكـس، از لرزشگير بـرروی بدنـه اسـتفاده میكننـد و نيـازی نيسـت كـه لنز شـما حتمـا لرزشگير داشـته باشـد در صورتیكـه دوربينهايـی مﺜـل نيكـون و كنـون معمـوال از لرزشگيـر روی لنـز اسـتفاده میكننـد و ايـن باعـﺚ میشـود قيمت لنزهـای بـا لرزشگير و بـدون آن تفـاوت چشـمگيری داشـته باشـد كه بـه خصوص در مـورد لنزهـای تله و ماكـرو وجود لرزشگيـر در كيفيتنهايـی عكـس بسـيار موثر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.