کنسول جادویی نینتندو در راه است

Byte - - الصفحة الأولى -

بعضــی از شــرکتها و افــراد هســتند کــه باعــث ایجــاد محصــوالت یــا فناوریهایــی ش ـدهاند ک ـه مان ـدگاری آنه ـا س ـالها ط ـول کشــیده اســت. یکــی از شــرکتهایی کــه مــا دوران کودکــی خــود را بــا محصــوالت آن گذراندهایــم، شــرکت نینتنــدو اســت. زمانــی کـه فنـاوری عجیـب و غریبـی بـا نـام کنسـول بــازی و بازیهــای ویدئویــی پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــتند، رنــگ و بــوی بازیهــای کودکانــه بــه طــور کلــی تغییــر پیــدا کــرد و سـبک ایـن بازیهـا بـه همـراه بـزرگ شـدن کــودکان تغییــر پیــدا کــرد و در حــال حاضــر بازیهـای ویدئویـی و رایانـهای بـرای کـودکان تـا بزرگسـاالن، طراحـی میشـوند. نینتنـدو بـا ب ـازی ماریـ وی ق ـارچ خ ـورش، در میـ ان افـ راد ش ـناخته شـ ده ب ـود و حتمـ ا ب ـرای شـ ما هـ م پیـش آمـده اسـت کـه در دوران کودکـی خـود در ص ـف انتظـ ار ایـ ن ب ـازی نشسـ ته باشـ ید و بــا دیگــر برادرهــا و خواهرهــای خــود ســر زودتــر بــازی کــردن، دعــوا کــرده باشــید. تقریبــا کمتــر کســی از نســل جــوان موجــود در کشــور مــا پیــدا میشــود کــه بــا ســوپر ماریـو یـا همـان قـارچ خـور، آشـنایی نداشـته باشــد. ایــن بــازی روی ســخت افزارهــای کلــونشــدهازرویبــازی تحــت عنـوان «میکـرو» خاطـرات زیـادی را بـرای مـا س ـاخته اس ـت. البتـ ه بایـ د گفـ ت ک ـه جامعـ ه گیمرهـای ایرانـی بـه انـدازه کافـی بـا سـبک بازیســازی شــرکت نینتنــدو آشــنا نیســتند و دلیــل ســاخته شــدن کنســول کلــون شــده میکــرو جنســیس هــم همیــن بــود. چینیهــا ای ـن اب ـزار را سـ اختند تـ ا مناط ـق دورمانـ ده از ن ـگاه نینتنـ دو را ب ـا آن پوشـ ش دهن ـد و پولـ ی هـم بـه جیـب بزننـد. خاورمیانـه، همیشـه یکی از مناطقــی بــوده کــه نینتنــدو هیچــگاه در آن سـرمایهگذاری نکـرده اسـت و بـه طبـع، تـوان رقابــت بــا شــرکتهای بــزرگ دیگــر راههــم نداش ـته اس ـت. بنابرایـ ن بیدلیـ ل نیسـ ت کـ ه ایرانیهــا، اعــراب و دیگــر کشــورهای جــان سـالم بـه در بـرده از جنـگ و فقـر ایـن منطقـه هیچــگاه نتوانســتهاند بــه خوبــی تجربــهای مناس ـب از کنس ـولهای آنهـ ا داش ـته باشـ ند. تصــور کنیــد پلــی استیشــن 300 دالری بــا بهای ـی بس ـیار مناسـ ب ب ـه دس ـتتان میرسـ د امــا بــرای مثــال کنســول 200 دالری را بای ـد حت ـی از پل ـی استیشـ ن 4 ه ـم گرانتـ ر بخریـد. بـه هـر حـال بایـد گفـت کـه نینتنـدو در میــان شــرکتهای فعــال در صنعــت گیــم، حرفهـای زیـادی بـرای گفتـن دارد و عـدهای معتقــد هســتند کــه بهتــر از نــرم افزارهایــی کــه نینتنــدو تولیــد میکنــد وجــود نــدارد و عـدهای از کارشناسـان هـم اعتقـاد دارنـد کـه آخریــن محصــول ایــن شــرکت کــه کنســول خانگــی بــود،شکســتبســیاربــدی خـورد. البتـه شـکی در ایـن نیسـت کـه یک موفقیــت تجــاری بســیار بــزرگ بــه حســاب میآیــد. توانســت کــه تنهــا بــا اختــاف بســیار اندکــی نســبت بــه پلــی استیشــن 2 بـه دومیـن کنسـول پـر فـروش تاریـخ تبدیـل شــود. البتــه هــم نتوانســت بــه پــای برســد امــا بــاز هــم فــروش آن راضیکننــده بـود. ایـن روزهـا همـه جـا صحبـت از کنسـول جدیــد نینتنــدو بــا نــام «نینتنــدو ســوییچ» اســت، ایــن کنســول در اعمــاق وجــودش یــک کنســول دســتی بــه حســاب میآیــد، ضمــن ایــن کــه میتــوان بــا آن ماننــد یــک پلتف ـرم هم ـراه برخـ ورد ک ـرد. کنسـ ول جدیـ د نینتنــدو در راهاســت و حتــی پیــش فــروش آن بــه صــورت کامــل انجــام گرفتــه اســت و مــا موضــوع ویــژه ایــن هفتــه را بــه نینتنــدو اختصــاص خواهیــم دادهایــم تــا بــا ایــن شـرکت و تواناییهایـش بیشـتر آشـنا شـوید.

31 سالههایی که بازی میکنند

شـايد فكـر كنيد كـه گيمر به كسـی گفته میشـود كه در سـنين كودكـی يـا نوجوانـی قـرار دارد و در آن زمـان اسـت كـه افـراد تمايـل دارنـد تا بـه صورت جـدی وقت خـود را صـرف بازیهای رايانـهای اگر اين گونه فكـر میكنيد بايد گفت كه سـخت دراشـتباه هـدففعـاالنصنعـتبازیهـایويدﺋويـی در همـه جـای جهـان ايـن اسـت كـه مخاﻃـب خـود را سـرگرم كـرده و فـروش بيشـتری بـرای محصـوالت خود داشـته باشـند تـا بتواننـد در ادامـه راهشـان محصوالتی خـارق العادهتـر از قبل خلـﻖ اين كـه بازی میكنيم تا سـرگرم شـويم شـايد برای جوامـع ﻏربـی يـك مسـئله حل شـده باشـد زيـرا ميانگين سـنی گيمرهـا در ايـن كشـورها31 سـال سـبك رفتـار گيمرها در كشـورهای ديگـری نظيـر ژاپـن هـم بسـيار متفـاوت ژاپنیهـا قطعـا میداننـد كـه چرا بـازی میكننـد و آنها شـرمی از بـازی كـردن در متـرو ندارنـد و كسـی هـم اگـر ببينـد آنها در متـرو هـم بـازی میكننـد، بـا تعجـب بـه آنهـا خيـره نخواهـد شـدامـاچنينبـاوریدرجامعـهمادسـتكمپﺬيرفته در جامعـه ما بـازی بـرای كودكان اسـت، كسـی كـه بـازی میكند دل خوشـی دارد و هنـوز زيـر بار سـختیهای زندگی نرفته نمیخواهيـم وارد مسـاﺋل خـرد اجتماعـی شـويم، امـا حتـی يك فـرد مسـن هـم نيـاز بـه سـرگرمی دارد و جنـس سـرگرمی او بـا جنـس سـرگرمی مـا تفـاوت تماشـای يـك فيلم سـينمايی اكشـن شـايد چيزی بـه شـما نيامـوزد، شـايد در اعتـالی زندگی شـما موثـر نباشـد، اما بـه هدف خود رسـيده و دو سـاعت شـما را پـای تلويزيـون ميخكوب كرده تا شـما را سـرگرم كنـ بـه هميـن شـكل اسـت و فﻘﻂ جنـس آن متفـاوت از درسـت اسـت كه يك فيلـم میتواند آموزنـده هم باش شـك شـما به سـينما نمیرويد تـا جديدتريـن متدهـ را بياموزيـد و میرويـد تـا چند سـاعتی سـرگرم شـوي در كشـور ما سـرگرم شـدن به جرمـی انكار نشـدنی اسـت و حتمـا بايـد در كنـار آن مـواردی آموزنـده وج باشـدتـا كمـیتوجيهپﺬير اگرهمين حـاال در نوجوانـی باشـيد و گيمـر باشـيد احتمـاال كنايههايـی میشـنويد كـه »بـزرگ شـدهايد و بايـد به فكـر چيزی برايتـان آب و نان باشـد و بـا اين كارها آيندهای نخواه ايـن صحبتها را در حالی خواهيم شـنيد كه همـه بز حـاال يـك موبايـل هوشـمند در دستشـان گرفتهاند كـه در نوكبينـی خـود قراردادهاند مشـﻐول بازی با م چرخيدن در شـبكههای اجتماعـی نظير تلگرام هسـت تاريـﺦ تاكنـون هم هميشـه هميـن بوده اسـت و مرد را برگزيدهانـد تـا از جديتهـای زندگـی خـود فاصلـه دوران اوليـه، مردم بـه دورآتش میرقصيدنـد، روی د خـود بـا دسـت شـكل جانـوران میسـاختند و نﻘاشـی در زمانهـای بعـد هـم هر سـلطانی بـرای خودش يـ داشـت تا اسـباب سـرگرمیاش را فراهم كند و در جها امـروزهمكنسـولهایبـازیرا درحـالحاض شـكلسـرگرمیبازیهـایويدﺋويـی بـازی بـه ماننـد هـر نـوع سـرگرمی و هنر پيشـين، شـامل مختلفی میشـود و بدون ترديد نينتندو در اين زمينه اس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.