سبک حرکت کنید

Byte - - الصفحة الأولى -

عصـر تكنولـوژی، عصـر دسـتگاههای ديجيتـال اسـت و افـراد بيـش از پيش بـه دنبال دسـتگاههايی هسـتند كه سـبك و قابل حمل باشـد و در عين حال امكانـاتخوبیداشـته شـركت يكی از شـركتهايی اسـت كـه بـا سـاخت لﭗتاپهـای بسـيار سـبك و باريك به ايـن نياز مشـتری به خوبی پاسـﺦداده لﭗتاپمـدل بـا كيلوگـرموزنوابعاد × × ميلیمتر بـه راحتی قابـل حمل اسـت و نيازی بـه كيﻒ بزرگ و سـنگين پردازنـده مركـزی آن از سـری

شـركت اينتـل اسـت كـه سـرعت پـردازش گيگاهرتـز دارد و در مواقـع انجـام كارهـای سـنگين به ﻃورخـودكار تـا گيگاهرتـز حافظـهرم گيگابايـتازنوع و گيگابايت حافظـه داخلـی از نـوع دارد كـه بـرای اجـرای برنامههـای معمولی و كاركرد روزانه مناسـب پردازنـده گرافيكـی اينتـل بـدون حافظـه اختصاصی صرفـا بـرای كارهـای معمولـی و كاربـری عمومـی مناسـب اسـت و بديهی اسـت كـه نبايـد از آن انتظار كارهـایگرافيكیسـنگين روكـشصفحه نمايـش ايـنلﭗتاپشـفافاسـتوابعاد كوچـك آن و همﭽنيـن انعـكاس نور محيـﻂ ممكن اسـت در دراز مـدت باعـﺚ خسـتگی چشـم از آنجايـیكهلﭗتاپمـدل بسـيار باريـك اسـت قابل تصور اسـت كـه در سـاخت آن از درايـونـوریصرفنظـرشـده درﻃبﻘهبندی، ايـن محصـول در رده كاربـری عمومـی و باريـك و سـبك قـرار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.