پرس ‌شوپاس ‌خسخت‌افزار

Byte - - الصفحة الأولى -

سـام بایت، اگر میشـود تفاوت هاب و روتر را بگویید: هاب وسـيلهای اسـت كه چندين رايانه را در يك شـبكه محلی به يكديگر متصـل هر يـك از اﻃالعاتی كه در شـبكه رد و بدل میشـود، به تمـام پورتهـای هـاب كه در سـوی ديگـر آن وسـيلهای ديگر قـرار دارد، ارسـال هابهاتوانايـیتفكيـكآدرسهـایورودیوخروجی را نداشـته و نمیتواننـد پيامهـای دريافتـی را بـرای عﻀـو مشـخصی از شـبكه ارسـال كننـد، از ايـنرو بسـتههای دريافتـی از يك پورت بـه تمام پورتهـای موجـود ارسـال میشـود بـرای مﺜـال در صورتی كه در شـبكه رايانـهای 5 رايانه وجود داشـته باشـد و يكـی از رايانهها پيامـی را برای يك رايانـه ديگـر تحت همين شـبكه كـه از وجـود هاب بهـره میبرد، ارسـال كنـد، تمـام چهـار رايانـه ديگر پيـام ارسـال شـده را دريافت خواهنـد كرد، هرچنـدنيـازیبهدريافـتاﻃالعاتمـوردنظر روترهـاابزارهايی هسـتند كـه بـا اسـتفاده از آنهـا میتـوان بسـتهها را بيـن شـبكههای مختلـﻒ ارسـال و دريافـت بسـتههای ارسـالی در شـبكه حـاوی آدرسهايـیهسـتندكهمﻘصدرانشـان روترهابااسـتفادهازاين آدرس،بسـتهمـوردنظـررابهمﻘصد روترزمانیمورداسـتفاده قـرار میگيـرد كـه شـبكه داخلـی بـه شـبكه گسـتردهتری متصل شـده

زمانـی كه شـما جسـتوجويی را در گـوگل انجـام میدهيـد، روتر شـما بسـتههای مورد نظـر را به سـمت سـرورهای گوگل ارسـال میكند تـا پـردازش صـورت بـرای درك بهتـر ايـن موضـوع بهتـر اسـت ايميـل را در نظـر در صورتـی كـه بخواهيـد ايميلـی را بـه يكی از هـماتاقیهـایخوددرمنزلارسـالكنيـد،آدرس برایارسـال ايميـل كافـی اسـت، اما اگـر اتـاق دريافتكننده ايميـل در منـزل ديگری باشـد، بايـد به همـراه اﻃالعـات ايميـل، دادههـای ديگـری را نيـز اضافه

در اين مرحله شـما كد پسـتی را اضافـه میكنيد، امـا در صورتی كه گيرنـده در اسـتان يـا ايالـت ديگری باشـد، كدپسـتی نيز بـه تنهايی كافی نيسـت و بايد بسـته مـورد نظر بـه همراه آدرس پسـتی و كد پسـتی همراه شـده و تحويـل اداره پسـت محلی شـود تا بسـته به مﻘصد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.