حجم اینترنت شما هم زود تمام میشود؟

Byte - - الصفحة الأولى -

در حـال حاضـر اسـتفاده اﻏلـب كاربـران از اينترنـت بـه دادههـای ويدﺋويی مربـوط اسـت، با اين حـال در ايران هنوز هـم اينترنتهای ثابـت و همراه به صـورت حجمی اراﺋه میشـوند و كاربران همﭽنـان بايد آمار حجم اسـتفاده از اينترنـت خـود را داشـته باشـند تـا در مواقع ضروری دستشـان در پوسـت گـردو نمانـد. در حالـی كـه نزديك بـه 80 درصـد ترافيك موبايـل در جهان برای تماشـای فايلهـای تصويـری و ويدﺋويی بـه كار میرود، ايـن آمار در ايـران بـه مراتب پايينتر اسـت. محتوای ويدﺋويـی در دنيـا از پرﻃرفدارترين محتويـات وب اسـت كـه حجم بسـياری را نيز بـه خود اختصـاص میدهد. بـا اين حال مشـتركان اينترنـت در ايران بـه داليل متعددی ماننـد هراس از پايـان زودهنـگام حجم اينترنت، ترجيـﺢ میدهند كمتر به دانلـود فايلهای تصويـری و ويدﺋويـی اقـدام كننـد. علیاصﻐـر عميديـان رﺋيس سـازمان - تنظيـم مﻘـررات و ارتباﻃـات راديوﺋـی- دربـاره آمار مشـتركان تلفـن همراه

میگويـد: پيشبينیهـا نشـان میدهـد تعـداد مشـتركان تلفـن همـراه در سـال 2020 بـه بيـش از پنـج ميليـارد و 400 ميليون نفـر خواهد رسـيد و به مـوازات آن مصـرف داده نيـز افزايـش خواهد يافـت؛ تا آنجا كه سـهم ويدﺋو از ترافيـك داده دنيـا از 64 درصد در سـال 2014 به 80 درصد در سـال 2019 خواهـد رسـيد. او كـه معتﻘد اسـت در كشـور ضمـن تاكيد رويكرد يكسـان بـه محتـوا، حمايـت از محتـوای داخل مـورد توجه قـرار گرفته اسـت، اﻇهار

میكنـد: موضـوع محتـوا در قالـب شـبكه ملـی اﻃالعـات در كشـور دنبال شـده اسـت و در ايـن حـوزه برالزاماتـی مانند توجه بـه رونﻖ توليـد محتوای داخـل متناسـب بـا فرهنﮓ، ديـن و آداب و سـنن كشـور، تفكيـك ترافيك داخـل از ترافيـك بينالملـل، توجـه بـه شـكلگيری صحيﺢ زنجيـره توليد محتـوا، توجـه توليدكننـده محتـوا و حمايـت از محتـوای داخـل و توجـه به مصرفكننـده نهايـی و تعرفههـای ترجيحی تاكيد شـده اسـت. البتـه وزير ارتباﻃـات پيـش از ايـن بـا اشـاره به نﻘش شـبكه ملـی اﻃالعـات در تفاوت محتـوای داخـل و بينالمللـی گفته بـود: در اين شـبكه اﻏلب بحﺚ سـرعت را بـرای اينترنـت برداشـتهايم تـا هـر كس بـا هر سـرعتی كـه میخواهد از خدمـات اسـتفاده كنـد. اگر مـردم بخواهند بـا اينترنـت به ديـدن فيلمهای ويدﺋويـی بﭙردازنـد، در صورتـی كه چند فيلم ويدﺋويی با تايـم دو تا پنج دقيﻘه را دانلود كنند، حتی اگر حدود سـه فيلم در روز دانلود شـود، به سـرعت حجم بسـته اينترنـت آنها تمـام خواهد شـد، اما در شـبكههای اجتماعـی داخلی عـالوه برافزايـش سـرعت قيمـت نيز بـه مراتـب پايينتـر آمـده و میتوان حتـی 10 برابـر آن از محتوا اسـتفاده كرد. نصـرا... جهانگرد هـم درباره تعرفه اينترنـت نيـز اﻇهار كـرده اسـت: در خصـوص اصـالح نظـام قيمتگﺬاری پهنـای بانـد نيز بـا توجـه بـه اينكـه سـرويسهای موبايلی اكنون بيشـتر جنبـه ارتبـاط ويدﺋويـی دارنـد و دسترسـی بـه هر نـوع ويدﺋـو از ايـن ﻃريﻖ ممكـن اسـت، قـرار شـده نظامنامـه مربوﻃـه را اصـالح كنيـم تا بـه زودی مسـير دسترسـی به اليه خدمات زيرسـاختی كه باعﺚ تسـهيل خدمتدهی بـه كاربران میشـود، اصـالح شـود. همﭽنين در مﻘطعـی از زمـان انتﻘادات بسـياری دربـاره حجـم اينترنت مطـرح شـده و حتی برخـی كارشناسـان از اينكـه دانلـود يـك فيلم سـينمايی بـا اينترنـت موبايـل بيـش از 200 هزار تومـان هزينـه دارد گاليههای متعـددی را مطرح كـرده بودند. البتـه در چند مـاه گﺬشـته تﻐييراتـی در قيمـت اينترنـت ايجـاد شـده اسـت. با وجـود اين همﭽنان تماشـای فايلهـای تصويری هزينههـای بااليی را بـرای كاربران ايرانـی شـامل میشـود. ﻇاهرا تـالش برآن اسـت تا با ﻃرحهـای مختلﻒ و توليـد محتـوای ﻏنی بومـی، حجم فايلهـای ويدﺋويـی افزايش پيـدا كند. برهميـن اسـاس ﻃـی ماههـای گﺬشـته قراردادهـای متعـددی بـه امﻀـا رسـيده و براسـاس آن اينگونـه اعالم شـده كـه اراﺋه محتـوای داخلی توليد شـده توسـﻂ برخـی شـركتهای داخلـی از سـوی اپراتورهـای اراﺋهدهنده موبايـل با هزينـهای 50 درصـدی اراﺋه خواهد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.