پرس ‌شوپاس ‌خسخت‌افزار

Byte - - الصفحة الأولى -

سـام بایت، آیا اندروید 7 روی نکسـوس 4 هم نصب J می شود؟ خيـر گـوگل اندرويـد 7 نوقـا را بـرای گوشـی نكسـوس 4 عرضـه نكـردهاسـت،امـاكاربـرانوبسـايت موفﻖبه XDA-Developers پـورت آن بـر روی ايـن گوشـی شـده اند. چنـد روز پيـش خبـر نصـب اندرويـد 7 نوقـا بـه صـورت ﻏيـر رسـمی بـرروی گوشـی نكسـوس 5 منتشـر شـد، چـرا كـه گـوگل ايـن گوشـی را از ليسـت پشـتيبانی خود حـﺬف كـرده اسـت امـا جامعـه هـك اندرويـد يـك بـار ديگـر دسـت بـه كار شـده و آخريـن نسـخهاين سيسـتم عامـل را بـرای گوشـی نكسـوس 4 نيـز پـورت كـرده اسـت. كاربـران وبسـايت XDA

راهـی را بـرای نصـب اندرويـد 7 نوقـا بـرروی گوشـی Developers هوشـمند چهـار سـاله نكسـوس 4 يافتهانـد. اگرچـه ايـن گوشـی بـا پردازنـده اسـنﭙدراگون S4 كوالـكام، 2 گيگابايـت رم و باتـری 2100 ميلیآمﭙرسـاعتی از لحـاظ مشـخصات سـختافزاری فاصلـه بسـيار زيـادی بـا پرچمدار هـای امـروزی دارد، بـا ايـن حـال يكـی از بهترين و قدرتمندتريـن دسـتگاه های زمـان خـود بـه شـمار مـی رود. درسـت ماننـد نكسـوس 5، بيلـد منتشـر شـده بـرای نكسـوس 4 نيـز چنـدان بیعيـب نيسـت و گفتـه میشـود كـه قابليتهايـی ماننـد ،NFC شتابسـنج و جیپـیاس عمـل نمیكننـد، ضمـن آنكـه كاربـران كرش هـای متوالـی را نيـز تجربـه خواهنـد كـرد. خوشـبختانه مواردی همﭽـون وایفـای، بلوتـوث و شـتابدهنده سـختافزاری بـدون مشـكل هسـتند. گفتنـی اسـت كـه رونـد بهبـود و پايدار سـازی پورت صـورت گرفتـه، كمـاكان در جريـان اسـت و در صورتـی كه از گوشـی خـود بـه صـورت روزانـه اسـتفاده می كنيـد، بهتـر اسـت كـه در حـال حاضـر از نصـب آن صرف نظـر كنيـد امـا چنانﭽـه اسـتفاده چندانـی از آن نداريـد و عالقـه داريـد تـا آخريـن نسـخه از سيسـتم عامـل گوگل را تجربـه كنيـد، می توانيـد بـا مسـئوليت خـود به سـايت معرفی شـده سـری بزنيـد و ايـن سيسـتم عامـل را دانلـود كنيـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.