پرسش‌ازشما‌پاسخ‌ازما

Byte - - الصفحة الأولى -

ســـام بایت عزیز، من روی برخـــی از فولدرهای قدیمیام J پســـورد گذاشـــتهام اما آن را فراموش کردهام، آیـــا راهی وجود دارد کـــه به محتویـــات فایلهایم دسترســـی پیدا کنم؟ بله راهی وجـــود دارد اما ايـــن امكان وجـــود دارد كه اين روش هميشـــه كار

نكند. بـــرای اين كار شـــما به يك عـــدد فلش احتيـــاج داريد كـــه می توان بـــه جـــای آن از كارت حافظه يا رم هم اســـتفاده كرد. به جز آن به 2 سيســـتم رايانه ای كـــه نرم افزار قفـــل كننده ای روی آن ها نصب نباشـــد هـــم احتياج داريـــد كـــه البته به جـــای رايانه از گوشـــی موبايـــل هم می توان اســـتفاده

كـــرد. بعـــد از تهيه اين مـــوارد بايد مراحل زيـــر را گام بـــه گام انجام دهيد: .1 ابتدا فايل مورد نظر خود را روی فلش يا كارت حافظه كﭙی كنيد .2 ســـﭙس فايـــل را روی رايانه يا گوشـــی موبايلـــی كه نرم افـــزار قفل كننده روی آن وجود نـــدارد، كﭙی كنيد .3 حال روی فايل خود كليك راست كنيد و نام آن را تﻐيير دهيد .4 پوشـــه مورد نظر كه نامش تﻐيير داده شـــده اســـت را دوبـــاره روی فلش يا كارت حافظه خـــود كﭙی كنيد .5 اگـــر ايـــن فايل را دوبـــاره بـــه كامﭙيوتری كـــه در آن نرم افـــزار الكر يا قفلكننده نصب شـــده اســـت، بـــاز گردانيد ديگر پســـورد نخواهد داشـــت. البته باز هـــم تاكيد میكنيـــم كه اين روش تنهـــا در مـــواردی كار میكند و اين امكان وجـــود دارد كه در مواردی هـــم كار نكند. اگر اين روش مشـــكل شـــما را حـــل نكـــرد می توانيد فايل هـــا و فولدر های قفل شـــده خود را روی يك سيســـتم عامل ديگـــری نظير لينوكـــس يا مك، باز كنيد و بـــا خيالی راحـــت و مطمئن بـــه محتويات فولدرهای خود دســـت پيدا كنيد.

با ســـام خدمت بایت عزیـــز، اگر امـــکان دارد راهنمایی J فرماییـــد که چگونـــه میتوانیم میـــزان امنیت رایانـــه خود را بسنجیم ؟ بـــرای اين كار به شـــما يـــك نرم افـــزار معرفـــی خواهيم كرد كـــه امنيت رايانه شـــما را بـــا دقت بـــاال بررســـی خواهد كرد. ايـــن نرمافزار توســـﻂ كمﭙانی مايكروسافت ﻃراحی شـــده و نام آن، ‪Microsoft Baseline Security‬

می باشـــد. نرم افـــزار ‪Microsoft Baseline Security Analyzer‬ Analyzer مشـــكالت موجـــود در نرم افـــزار هـــای امنيتی شـــما، خود سيســـتم عامل وينـــدوز، نرم افزار های موجـــود در رايانه شـــما از جمله آفيس ...و را بررســـی كـــرده و نتيجه را برای شـــما اعـــالم می كند. بـــه كمك اين نرم افزار شـــما می توانيـــد مـــواردی را كه باعـــﺚ نفوذ آســـان هكر ها به رايانه تان می شـــود را به شـــما اعـــالم مینمايد. اين نرمافـــزار برای سيســـتم عاملهـــای مختلـــﻒ ويندوز ﻃراحی شـــده اســـت، نســـخه 32 و 64 بيتی ايـــن نرمافـــزار را میتوانيد دانلـــود كنيد.

ســـام بایت، اگر از نـــرم افزارهای غیر اورجینال اســـتفاده J کنیم، چـــه ضررهایی به ما میرســـد؟ در دنيـــا و به خصـــوص در ايران، بســـياری از مـــردم به خيـــال و نيت صرفه جويـــی در هزينه هايشـــان اقدام بـــه دانلود نـــرم افزار های قفل شكســـته و بـــه اصطالح كرك شـــده می كننـــد. به ﻃـــور مﺜال اكﺜـــر قريب بـــه اتفاق نســـخه های ويندوز مورد اســـتفاده در ايـــران از نوع ﻏيراورجينال می باشـــند. هميـــن قﻀيه در مورد ســـاير نـــرم افزار ها، از قبيـــل نرم افزار هـــای علمی و كاربردی و آموزشـــی، صادق است. چيـــزی كه اكﺜـــر مردم ايـــران نمی داننـــد اين اســـت كه تمامـــی اين نرم افزار ها توســـﻂ افرادی كرك می شـــوند و قفلشـــان شكســـته می شـــود كه دارای معلومـــات بااليـــی در زمينـــه هك و ويـــروس هســـتند و يك ضرب المﺜـــل قديمی اســـت كه می گويـــد هيﭻ گربـــه ای برای رضـــای خدا موش نمی گير د . اكﺜـــر هكرهايی كه اقـــدام به شكســـتن قفـــل برنامه هايی ماننـــد ويندوز ايكسپـــی يا ويندوز ســـون يا وينـــدوز 8 يا كامﭙايلـــر ويﮋوال اســـتوديو و يا ســـاير نرم افزار های گـــران قيمت می كنند، بوســـيله تســـلﻂ بااليـــی كه در زمينـــه هك و برنامه نويســـی سيســـتم دارند اقـــدام به قـــراردادن رخنه ها و راه هـــای نفـــوذ تعمدی در سيســـتم های قربانـــی می كننـــد و زمانی كه يك فرد يا شـــركت يـــا ســـازمان به خيـــال باﻃل خـــود، صرفه جويـــی كرده و يك نرم افـــزار ده ميليـــون تومانـــی را به ﻃور كرك شـــده و قفل شكســـته به قيمت هـــزار تومـــان خريـــداری میكنـــد، در حﻘيﻘت سرنوشـــت خود و ســـازمان و شـــركتش را در اختيـــار اين افراد هكـــر قرار می دهـــد و خودش با دســـت خودش راهنفوذی بـــرای آن افراد هكـــر در سيســـتم رايانهای خود قرار میدهـــد. به اين ترتيب شـــايد در مرحله ای از كار ده يا بيســـت يا ســـی ميليـــون تومـــان صرفه جويی كرده باشـــد ولـــی در واقع سرنوشـــت و امنيت شـــركت و ســـازمان چند صد ميليـــارد تومانی خـــود را با دســـت خودش به مخاﻃـــره انداختـــه و آن را در معـــرض نفوذ افـــراد بد انديش قـــرار می دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.