مخالفت با تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت

Byte - - News - سعید طباطبایی

چند وقتی اســت که صحبت از تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده است و از گوشــه و کنار شنیده میشــود که در صورت تفکیک این شرکت، اتفاقات مثبتی پیش رو خواهد بود. با وجود این که این بحث ماههاســت که مطرح شــده است، اما هیچ گاه نظر واضح و دقیقی در این رابطه داده نشــده بود تا این که هفته گذشته به روشــنی اعالم شد که مجمع تشــخیص مصلحت نظام، با این مورد مخالفت قطعی داشــتهاند. دلیل این مخالفت هم این بوده اســت که این تصمیمگیری در نهایت با سیاســتهای کلی نظام، مغایرت خواهد داشت. خوشبختانه در این رابطه توضیحات کامل و مفصلی داده شــده است به گونهای که هیچ ابهامی باقی نماند. در ادامه این گزارش را به تفصیل خواهیم آورد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به 3 شرکت را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند. متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرتهای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با سیاستهای کلی نظام به نظرات شــورای نگهبان پیوست شــده و به مجلس ارسال شده است. در این بررســی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شــورای نگهبان تفکیک شرکت ارتباطات زیرســاخت به 3 شرکت را مغایر سیاستهای کلی نظام تشخیص دادند. در این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعالم شده است. مصوبه: ۱- تغییر نام شــرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقهای و بین المللی، «شــرکت فنی و مهندسی شــبکههای مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندســی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توســعه، مدیریت و نظارت بر زیرساختهای ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریتها و در سقف پستهای سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شــرکتهای فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و نیز به شــرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده میشود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شــتاب بخشی به توسعه زیرســاختها و حضور موثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندســی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند. سیاســت کلی مورد استاندارد: بند ۰۱ سیاســت های کلی نظام اداری: چابکسازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز. توضیح مغایرت: در اجرای سیاســت های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف ســازماندهی آن بخش از شــرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است. در جزء ۱ بند الف ماده 3۸ که خواســتار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شــبهه را به وجود میآورد که ایجاد شــرکت جدید با توجه به اینکه در الیحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند ۰۱ سیاســتهای کلی نظام اداری مغایرت دارد به نظر میرسد شرکت ارتباطات زیرســاخت امکان انجام کلیه فعالیتهای جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است. مصوباتمجمعجلسهمورخ6۱و7۱بهمن59:مغایرتباسیاستهایکلیبهتصویبرسید. مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (۰3 تری بایت) مندرج در بند الف ماده 3۸ تأمین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.