دولت الکترونیکی ایران چه رتبهای دارد؟

Byte - - News - گلسـا ماهیـان

اســتفاده از فناوریهای نویــن در هر زمینهای الزم و ضروری به نظر میرســد به خصوص در کشــورهایی که عالوه بــر دولت، مردم هم تمایــل دارند تا همگام با پیشــرفتهای روز جهان، قدم بردارند، این مســئله بیشــتر نمود پیدا میکند. مقوله دولت الکترونیک چند ســالی است که در کشــور ما به شکل جدی در حال پیشرفت اســت. اما با این حال هنوز فاصله بســیار زیادی از ایدهآلهایی که در کشــورهای پیشــرفته جهان وجود دارد، داریم. در صورتی که تمایل دارید بدانید که جایگاه دولت الکترونیکی ایران به چه صورتی است باید بگوییم که آمارهای اخیر بینالمللی گویای آن اســت که در حوزه دولت الکترونیکی حداقل ۰۰۱ کشور جهان قبل از ایران قرار دارند. اجرای طرح دولت الکترونیکی در سالهای گذشته جزو برنامههای مهم دولت تلقی شــده اســت. با این وجود همچنان در این حوزه جای بسیاری برای کار وجود دارد و آمارهای بینالمللی گویای وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه است. براساس دادههای اعالم شده برای سال 6۱۰۲ میالدی، کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنالند و ســوئد به ترتیب با شاخصهای ‪۸۸/۰، 9۸/۰، ۱9/۰، ۲9/۰،‬ ۸۸/۰ و 7۸/۰ باالترین میزان شــاخص دولت الکترونیکی را در سطح جهانی به خود اختصاص دادهاند. طبق این آمارها ایران با شاخص ۰/46 رتبه 6۰۱ جهانی را به خود اختصاص داده که این رتبه در قیاس با سال 4۱۰۲ یک رتبه تنزل نیز داشته است. اما براساس استانداردهای بینالملل برای خدمات دولت الکترونیک سه شاخص خدمات آنالین، زیرساختهای مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف شده است. در شرایطی که مقدار شاخص خدمات آنالین در ســال 4۰۰۲ برای ایران 6۱/۰ بوده در سال 4۱۰۲ این رقم به ۰/37 رسیده و در سال 6۱۰۲ بار دیگر تا مرز ۰/33 کاهش یافته است که این رقم از میانگین جهانی 3۱/۰ کمتر است. در حوزه زیرساختهای مخابراتی نیز در ســال 4۰۰۲ برای ایران رقمی معادل 9۰/۰ ثبت شده بود که این رقم در سال 4۱۰۲ به 9۲/۰ رســیده و در ســال 6۱۰۲ تا ۰/35 پیشرفت کرد که البته همچنان این رقم با میانگین جهانی ۲۰/۰ فاصله دارد. در خصوص ســرمایه انسانی نیز در سال 4۰۰۲ ایــران رقمی معادل ۰/77 را احصاء کرده بود که این رقم در ســال 4۱۰۲ به ۸6/۰ کاهش یافت و در ســال 6۱۰۲ با کمی افزایش به ۱7/۰ رســید که البته این رقم از میانگین جهانی 7۰/۰ باالتر است. اما اگر بخواهیم وضعیت ایران و دولت الکترونیکی در آن را در ســطح منطقه بررسی کنیم نیز رتبه 7۱ به کشور اختصاص مییابد. بدین ترتیب رژیم اشــغالگر قدس در حالی که رتبه ۰۲ دنیــا را به خود اختصاص داده در سطح منطقه اولین جایگاه را دارد و پس از آن کشورهای بحرین و امارات متحده در ردههای بعدی قرار میگیرند که رتبههای جهانی آنها نیز به ترتیب 4۲ و 9۲ اســت. همچنین در حالی که شــاخص خدمات آنالین ایران در ســال ‪6۱/۰ 4۰۰۲،‬ بوده در ســال 4۱۰۲ این رقم به ۰/37 و در سال 6۱۰۲ به ۰/33 رسیده که از مقدار میانگین منطقه ۸۱/۰ کمتر اســت. در حوزه زیرســاختهای مخابراتی نیز میانگین ایران در قیاس با منطقه 5۰/۰ پایینتر بوده و در حوزه ســرمایههای انسانی شاخص ایران از میانگین منطقه 5۰/۰ بیشتر است. کشــورهای رژیم اشغالگر قدس، بحرین، امارات متحده عربی، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، قطر، آذربایجان، گرجستان، عمان، ترکیه، لبنان، ازبکستان، ارمنســتان، اردون و قرقیزستان به ترتیب 6۱ کشور منطقه هســتند که در زمینه دولت الکترونیک پیش از ایران قرار گرفتهاند، اما پس از ایران کشورهای مصر، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان و یمن رتبههای ۸۱ تا 5۲ منطقه را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.