تعیین تکلیف؛ شاید در زمانی دیگر

Byte - - News -

زومیت به نقل از فارس نوشــت که دبیر شــورای عالی فضای مجازی از مشــخص شــدن نقش سازمانهای دولتی و حاکمیتی در قبال پیامرسانهای داخلی و خارجی در جلســههای شورای عالی فضای مجازی خبر داد. در جلســه شــورای عالی فضای مجازی که شنبه همین هفته برگزار شد، ابوالحســن فیروزآبادی اعالم کرد که موضوع آییننامه فعالیت پیامرسانهای داخلی و خارجی در جلسات قبلی شــورای عالی فضای مجازی بررسی شــده است. در حال حاضر جلسات شورای عالی فضای مجــازی از نظم کافی در برگزاری و انســجام خوب در نتیجهگیری مطالب برخوردار نیست. اعالم این موضوع که در یک جلسه تصمیم به شکل دادن آییننامه کنند و در جلسه دیگری روی موضوعات آن بحث کنند و باز هم در جلسه دیگری آن را به تصویب برسانند، به ظاهر فقط باعث طوالنی شدن تعیین تکلیف پرونده شبکههای پیامرسان موبایلی شده است. این روزها مراجع مختلفی از شبکههای پیامرسان برای اطالعرسانی به مخاطبان خود اســتفاده میکنند. موضع این کــه تعیین تکلیف شبکههای پیامرســانهای موبایلی هنوز در حد حرف و ســخن باقی مانده منجر به این موضوع شــده است که شرکتها، ارگانها و اشــخاص نتوانند برنامهریزی مناسبی روی اطالعرســانی امور خود به مخاطبانشان داشته باشــند و یا برای بازاریابی محصوالت و خدمات خود نمیتوانند حسابشده گام بردارند. بهتر است هر چه زودتر این پرونده بسته شود تا بیش از این به مانعی بر سر فعالیتهای تجاری تبدیل نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.