تعامل میان کسب و کارها

Byte - - News -

امـروزه بـازار کسـب و کار مطابـق بـا رونـد جهانی بـه سـمت اینترنتـی شـدن حرکت مـی کنـد. از آن جـا کـه یکـی از ویژگـی هـای ایـن نـوع کسـب و کار شـفافیت اسـت و پیگیـری تخلف در آن نسـبت بـه کسـب و کارهـای سـنتی راحـت تـر مـی باشـد بیشـتر مـورد توجـه دولـت هـا قـرار گرفتـه اسـت. عـالوه بـر ایـن سـاماندهی و حمایـت از کسـب و کار اینترنتـی باعـث ایجـاد مشـاغل جدیـد و رونـق اقتصـادی خواهـد شـد. البته افـراد و سـازمان هایی کـه در ایـن مسـیر گام بـر مـی دارنـد بـا موانعی از جملـه نبود زیرسـاخت مناسـب برای توسـعه کسـب و کار اینترنتـی، قوانیـن دسـت و پاگیـر اداری و لـزوم پرداخـت مالیات های سـنگین روبرو هسـتند. شـاید تصمیـم اخیـر نماینـدگان دولـت بـرای ایجاد اتحادیـه صنفـی کسـب و کارهـای اینترنتـی، اقدام مناسـبی در جهـت رفـع موانـع موجـود باشـد. یکی از نـکات مهـم در ایـن حـوزه ایـن اسـت کـه نباید بـا توسـعه بـازار اینترنتـی، کسـب و کارهای سـنتی آسـیب ببیننـد. بـه عبـارت دیگـر بایـد بیـن کسـب و کارهـای الکترونیکـی و سـنتی تعامـل مناسـبی صـورت گیـرد تـا امـکان فعالیـت هـر دو بـدون مشـکل وجـود داشـته باشـد. می تـوان بـا اظهارات هفتـه گذشـته وزیـر ارتباطـات در حاشـیه نشسـت تخصصـی هـم اندیشـی دولت بـا کسـب و کارهای مبتنـی بر فنـاوری اطالعات بـه این مسـاله امیدوار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.