زمانی که نوکیا بدون رقیب بود

Byte - - News -

سری موبایلهای ۰۰۱6 نوکیا توانستند به رقم فروش ۱4 میلیون عددی در سال ۸99۱ دست پیدا کنند و به خاطر همین موفقیت شرکت سازنده توانست موتوروال را پشت سر گذاشته و نامش را به عنوان اصلیترین فروشنده موبایل در دنیا به ثبت برساند. الزم به یادآوری است که نوکیا ۰۱۱6 نخستین موبایلی است که بازی کالسیک یا مار رویش نصب شد. به لطف همین دستاورد، فروش سال به سال نوکیا افزایشی ۰5 درصدی را تجربه کرد و سود عملیاتیاش هم به رقم حدودی 75 درصد رسید. در ادامه ارزش سهام آن افزایش بیسابقه ۰۲۲ درصدی را شاهد بود و به این ترتیب ارزش بازار آن از رقم ۱۲ میلیارد دالر به حدود ۰7 میلیارد دالر رسید. در سال ۸99۱، نوکیا محصول دیگری به نام ۰۱۸۸ را وارد بازار کرد که اولین تلفن همراه فاقد آنتن آن نیز محسوب میشد. ۰۱۸۸ همچنین اولین موبایل بهرهمند از پوسته کشویی کرومی بود. در سال بعد، نوکیا ۰۱۲3 عرضه شد؛ محصولی به شدت محکم که در قالب 6 رنگ مختلف عرضه گردید و عمر مکالمه آن بعد از هر بار شارژ به رقم قابل توجه 4 تا 5 ساعت رسیده بود. آن موبایل ضمن ارائه رینگتونها و بازیهای جدید به کاربرانش، امکان ارسال پیامهای تصویری از پیش آماده (نظیر تبریک تولد) را از طریق پیامک فراهم میکرد. در ادامه حدود ۰6۱ میلیون عدد از نوکیا ۰۱۲3 به فروش رفت که آن را به یکی از محبوبترین و موفقترین موبایلهای تاریخ بدل نمود. نوکیا گرچه پرچمدار بازار تلفن همراه دنیا بود، با این حال، همزمان با آغاز دهه ۰۰۰۲، با چالشهای جدیدی روبهرو شد. در آن برهه، تکنولوژیهای بیسیم و اینترنت همگرایی پیدا کرده بودند و نسل سوم تکنولوژی وایرلس در حال شکوفایی بود. کمپانی فنالندی نیز در پاسخ به این روند، عرضه موبایلهای پیشرفته چند رسانهای را در کنار دستگاههای اقتصادی در دستور کار خود قرار داد. در سال ۱۰۰۲ میالدی، نوکیا 765۰ از راه رسید؛ اولین موبایل مجهز به دوربین داخلی که به نمایشگری رنگی مجهز شده بود. کمی بعد یعنی در سال ۲۰۰۲ اولین موبایل دنیا به نام نوکیا 665۰ از سوی شرکت مورد بحث معرفی

3G شد. نوکیا 365۰ که اولین موبایل پشتیبانی کننده از سکوی ۰6 سیمبین به شمار میرفت همان سال به بازار آمریکا عرضه شد که اولین موبایل شرکت فنالندی با قابلیت ضبط ویدئو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.